Sök på hela webbplatsen

Luftvägspanel, multiplex DNA/RNA

Indikation

Luftvägsinfektion.

Påvisning av virus med molekylärbiologiska metoder (PCR) är begränsat till sjukdomens första 1-2 veckor.

Både bakterier och virus kan orsaka luftvägsinfektioner av varierande svårighetsgrad, där de svåraste fallen förekommer hos barn, äldre och immunsupprimerade individer. Infektiösa agens kan vara svåra att skilja kliniskt från varandra.

Luftvägspanelen är främst avsedd för användning vid utvidgad diagnostik av akut svåra luftvägsinfektioner, speciellt med tanke på virusinfektion. Atypiska agens kan också detekteras. 

Under pågående influensasäong är analys av Influensa A/B och RSV RNA ofta fullt tillräckligt för diagnos.

Metoden påvisar 16 luftvägsvirus och 4 bakterier (se nedan). Enterovirus påvisas med denna metod, men kan inte särskiljas från Rhinovirus. För mer information om allvarlig luftvägssjukdom orsakat av enterovirus D68 se Folkhälsomyndighetens hemsida.        

Analysmetod

Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray, för mer information klicka här.

De ingående analyserna utförs endast tillsammans.

I luftvägspanelen ingår PCR-analys av 16 luftvägsvirus och 4 bakterier:

Influensa A
Influensa B
RSV A/B 
Adenovirus
Humant metapneumovirus hMPV
Coronavirus 229E
Coronavirus NL63
Coronavirus OC43
Coronavirus HKU1
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
Parainfluensavirus, PIV 1
Parainfluensavirus, PIV 2
Parainfluensavirus, PIV 3
Parainfluensavirus, PIV 4
Rhinovirus/Enterovirus
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis

Remiss

Stockholm och Skövde: Elektronisk remiss/beställning eller pappersremissen Laboratorieremiss 2.

Ange datum för symtomdebut och smittland.

 

Sörmland: Remiss/beställning via klinisk kemis elektroniska beställningskatalog

 

Enterovirus påvisas med denna metod men kan inte särskiljas från Rhinovirus. Vid behov av specifik analys för Enterovirus D68 (EV D68) v.g. ange detta i remissens anamnesruta så vi kan ombesörja analys på externt laboratorium.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Pinnprov, se provtagningsmateriel. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av av pinnen vid skåran.
Nasofarynxaspirat   Koppla sugkatetern till provsamlarens lilla munstycke och vakuumsugen till det stora munstycket.
För in sugkatetern längs nässkiljeväggen tills spetsen når bakre nasofarynx.
Sug tills nasofarynxsekret syns i sugkatetern. Sug därefter upp 2-3 mL steril koksaltlösning. Byt till sterilt skruvlock på provröret.
Förvaring/transport

Provet kan förvaras upp till 5 dygn i rumstemperatur eller i kyla.

Transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 2 dagar

Analys utförs måndag - lördag (Skövde).

Analys utförs vardagar och helger (Sörmland).

 

Svarstext: art PÅVISAD /ej påvisad

Ackrediteringen omfattar inte alla agens som ingår i denna panel. 

Ackrediteringen omfattar:

Influensa A, influensa B, RSV, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis.

Skribent: Daniel Heimer, Överläkare, Specialist i klinisk bakt. och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-12-04

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng