Sök på hela webbplatsen

Multiplex gastroenteritpanel, DNA/RNA, Smittskydd/Vårdhygien Västra Götaland

Indikation

Utbrottsutredningar av gastroenterit i samhället där flera olika patogena agens kan vara aktuella.

Både bakterier, virus och parasiter kan orsaka gastroenterit, infektiös diarré. Infektiösa agens kan vara svåra att skilja kliniskt från varandra.

Påvisning av bakterier, virus och parasiter med molekylärbiologisk multiplex metod. Denna panel påvisar 11 olika bakterier, 4 parasiter och 5 olika virus på ett och samma prov.

Klicka på Läs mer så kan du se vilka 20 agens som ingår i gastroenteritpanelen.

Läs mer


De ingående analyserna utförs endast tillsammans.

 

Bakterier

Campylobacter (C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis)

Clostridium difficile (toxin A/B)

Plesiomonas shigelloides

Salmonella (S. enterica, S. bongori)

Vibrio (V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae) med specifik detektion av V. cholerae

Yersinia enterocolitica

 

Diarréframkallande patogena E. coli:

EHEC (stx1, stx2), enterohemorrhagisk E. coli med specifik detektion av O157.

EAEC, enteroaggregativ E coli

ETEC, enterotoxigen E. coli

EPEC, enteropatogena E. coli

Shigella /EIEC, enteroinvasiv E. coli

 

Parasiter

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

 

Virus

Adenovirus (F 40/41)

Astrovirus

Norovirus GI/GII

Rotavirus A

Sapovirus 


Analysmetod

Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray följt av selektiv odling, för mer information klicka här.

PCR är oftast positivt kort efter insjuknandet, men därefter mer osäkert.

Odling utförs endast på prover där specifika agens påvisats med PCR.

Remiss

Remiss/beställning på pappersremiss Mikrobiologi- Odling och Direktpåvisning.

OBS! Beställning enbart efter kontakt med Smittskydd eller Vårdhygien.

Ange aktuellt telefonnummer för telefonsvar.

Ange aktuellt utbrott, datum för symtomdebut, smittland.

Provtagning

Avföringsprov, feces

Pinnprov, Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen. Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt! Endast flockad pinne som ingår i setet får användas vid provtagning.

Efter tarmtömning doppa och rotera pinnen i avföringen. Ta ej mer än vad pinnen får med upp. Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret. Skruva på locket ordentligt.

Förvaring/transport

Provet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstid: 1 - 2 dagar.


Svarstext:

Agens PÅVISAD / ej påvisad

 

Telefonsvar samt papperssvar till både beställare och Smittskydd/Vårdhygien .

Fynd av bakterierna Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Vibrio, EHEC och parasiterna Entamoeba histolytica, Giardia och Cryptosporidium är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen.

 

Tolkning av svar

Specifika analyskommentarer för tolkning av svar bifogas svarstexten för påvisade agens i denna panel.

Efterföljande selektiv odling utförs från samma fecesrör då anmälningspliktiga bakterier påvisats med molekylär metod.

Shigella/EIEC kan endast särskiljas efter odling.

Vid påvisad EHEC skickas provet externt för kompletterande undersökning/typning.

Vid Salmonella och inhemsk smitta skickas den odlade stammen alltid för vidare typning.

Skribent:
Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs
Redaktör: Anita Billström, Med Dr, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2017-09-20

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng