Sök på hela webbplatsen

Akut / dygnet runt - Norovirus (Calici) och SARS-CoV-2 (COVID-19) /Influensa/RSV på MSE / NLN / KSK

Indikation

Norovirus: Diarré, kräkning.

SARS-CoV-2/Influensa/RSV: Luftvägssymtom inklusive andningssvikt, sepsis.

Icke akuta beställningar kommer att besvaras inom ett dygn.

För prover där man begärt akut svar kommer PCR för SARS-CoV-2, Influensa A och B, RSV- samt Norovirusanalyser att kunna utföras vid laboratorierna i  Mälarsjukhuset (Eskilstuna) , Nyköpings lasarett och Kullbergska sjukhuset Katrinehom, med svar inom två timmar efter ankomst till laboratorium, under laboratoriets öppettider.

Obs! Fördröjning av svaren förväntas vid stor anhopning av fall under influensa- och calicisäsongen.

Läs mer


 

En snabbdiagnostik med tillgänglighet dygnet runt är viktig för att hantera patienter exempelvis vid inläggning på sjukhus, inför planering av operation, behandling och för att minska spridning av smitta i vården.

För att ge ett snabbt provsvar och utöka service och tillgänglighet har Unilabs laboratoriemedicin infört två PCR-baserade snabbtesteranalyser för Norovirus genogrupp I/II (de vanligast förekommande varianterna av Calicivirus, orsak till vinterkräksjukan) och en kombinationtest för SARS-CoV-2Influensa A/ Influensa B/ RS-virus (Respiratory Syncytial Virus).

Analysmetod

PCR

Remiss

Analyserna beställs via Klinisk kemis elektroniska beställningskatalog.

Kryssa för önskad profil Norovirus (Calicivirus) eller SARS-CoV-2/Influensa/RSV.

Önskas akutsvar kryssa även i akutrutan.

Provtagning

Norovirus genogrupp I/II (Calicivirus)

Provtagningsmaterial: feces.

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Feces Provtagningsrör med sked, för feces (utan tillsats) eller
provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork).
Provtagning bör ske så tidigt som möjligt i sjukdomsförloppet, helst inom första dygnet.
Prov tas från feces, alternativt prov från rectum.

 


 SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B, RSV

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Pinnprov, se provtagningsmateriel Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen. Pinnen roteras i ca 10 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av pinnen vid skåran.

 

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

 

Ett akut beställt prov skall alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka i AKUT markerat provställ.

Under jourtid skall personalen meddelas. Om luckan är stängd, använd ringklockan för att få kontakt med laboratoriets personal.

Lämnas dessa prover på fel ställe är det stor risk att de omhändertas som mikrobiologiska rutinanalyser. Detta kan innebära fördröjning av provsvaren.

Svarsrutiner

Analyser utförs alla dagar.

KSK: kl. 7-22

Mälarsjukhuset (Eskilstuna) och Nyköpings lasarett: dygnet runt

 

Svarstid: 

Akut beställning: cirka 2 timmar efter att provet inkommit till laboratoriet. 

Rutin/ej akut beställning: inom 1 dygn. 

Provsvar skickas elektroniskt. 

 

Bedömning av svaret:

För varje agens i analysen ges svar: PÅVISAD/ ej påvisad/ ej bedömbar.
Om inget slutsvar kan ges inom angiven tid kommer analysen preliminärsvaras med texten ”Svarstiden fördröjd pga. tekniska problem”. Slutsvar skickas då problemet är löst. Detta fel kan bero på provets karaktär eller att provet innehåller inhiberande substanser vilket kan kräva att provet analyseras ytterligare en gång.

Influensa ska endast anmälas av laboratorium.

SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 är anmälningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-01-03

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng