Sök på hela webbplatsen

EHEC och övriga patogena E. coli, DNA Stockholm / Sörmland

Indikation

Diarré, gastroenterit.

Hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS).

Smittspårning och uppföljning.

Escherichia coli-stammar som associeras med diarré kan klassificeras i sex olika grupper baserat på kliniska, epidemiologiska och molekylära kriterier, EHEC, ETEC, EPEC, EIEC, EAEC och DAEC.

Läs mer


 

EHEC (Enterohemorrhagisk E. coli) betecknas även STEC (shigatoxinliknande E. coli) och VTEC (verocytotoxinproducerande E. coli). I Sverige brukar benämningen VTEC användas inom veterinärmedicin då djur är koloniserade med enterohemorrhagiska E. coli.

Bakterierna koloniserar tjocktarmen genom att adherera till mukosan, vilket initieras av en molekyl på bakterieytan som kallas intimin. Intimin är en virulensfaktor (adhesin) som kodas av genen eaeA (adhesionsgen). Bakterierna producerar shigatoxin (Stx) som anses vara den huvudsakliga virulensfaktorn. Toxinerna ger skador i tarmen vilket i många fall resulterar i blodiga diarréer. Ibland, särskilt hos förskolebarn, förekommer hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) med bland annat akut njursvikt, hemolytisk anemi och trombocytopeni.

De senaste årens samlade erfarenheter har visat att det med få undantag enbart är EHEC som bär stx2 som ger upphov till den mer allvarliga komplikationen HUS (hemolytiskt uremiskt syndrom). EHEC med enbart stx1 orsakar framför allt okomplicerad diarré, och utgör ungefär hälften av alla fall anmälda enligt Smittskyddslagen. Svarstexten uppger om det är stx1 och/eller stx2 som har påvisats.

ETEC (enterotoxinbildande E. coli) är den vanligaste orsaken till "turistdiarré". Bakterien kan producera värmestabilt och/eller värmekänsligt enterotoxin kodat av generna st och lt.

EPEC (enteropatogena E. coli) orsakar diarré. Atypiska EPEC, med påvisad eaeA-gen (adhesiongen, intimin), kan orsaka akut och långvarig diarré hos barn.

Infektion med EIEC (enteroinvasiv E. coli) karakteriseras av dysenterisymtom med feber, smärtor och blodiga slemmiga diarréer. EIEC är mycket sällsynt i Sverige men kan förekomma som importfall. Generna ipaH och invE, markörer för den invasiva plasmiden som detekteras hos EIEC, förekommer även hos Shigella. Analys av dessa gener ingår i detta test, men EIEC och Shigella kan inte särskiljas med enbart molekylär metod.

Den kliniska betydelsen av de två typerna EAEC (EAggEC, enteroaggregativ E. coli) och DAEC (diffusely adhering E. coli) är fortfarande under diskussion. EAEC är dock ett relativt vanligt fynd vid bakteriell gastroenterit och är en viktig orsak till barndiarréer i låginkomstländer. Eventuellt finns ett samband med kronisk diarré.

Se sammanställning nedan över de olika virulensgener som påvisas vid beställning av ”Patogena E. coli”.

 

Bakteriebeteckning Bakterienamn Virulensgen Protein/funktion
EHEC/STEC/VTEC Enterohemorrhagisk/Shigatoxinprod./ Verocytotoxinbildande
E. coli
stx1, stx2 shigatoxin
 *EPEC, EHEC Enteropatogen E. coli, enterohemorrhagisk E. coli  eae adhesionsgen intimin
ETEC Enterotoxinbildande
E. coli
est (st1a, st1b), elt heat-stable enterotoxin,  heat-labile enterotoxin
EAEC (EAggEC) Enteroaggregativ                        E. coli  aggR regulator of transcription
EIEC / Shigella Enteroinvasiv
E.coli / Shigella
 ipaH, invE invasion plasmid 

 

*Då eaeA-gen (adhesiongen) påvisats i provet, men inte stx1 eller stx2, talar detta för förekomst av EPEC. Adhesiongen kan förekomma hos både EPEC och EHEC.

Analysmetod

Realtids-PCR-metod, klicka här för mer information.

Vid beställning av "EHEC" analyseras fecesprovet med molekylär teknik för förekomst av shigatoxin/verotoxin generna (stx1 och stx2).

”Patogena E. coli” inkluderar detektion av virulensgener hos 5 olika typer av diarréframkallande Escherichia coli, dvs EHEC, ETEC, EPEC, Shigella/EIEC och EAEC.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange på remissens tomma rad om analys av övriga Patogena E. coli önskas.

Provtagning

Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen. Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt! Endast flockad pinne som ingår i setet får användas vid provtagning.

Doppa och rotera pinnen i avföringen. Ta ej mer än vad pinnen får med upp. Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret. Skruva på locket ordentligt.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Ankomst till laboratoriet inom 24 timmar.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstid: 1 - 2 dagar.


Svarstext:

EHEC:

EHEC (stx1) ej påvisad / PÅVISAD

EHEC (stx2) ej påvisad / PÅVISAD

 

Patogena E. coli:

EHEC (stx1) ej påvisad / PÅVISAD

EHEC (stx2) ej påvisad / PÅVISAD

ETEC ej påvisad / PÅVISAD

EPEC ej påvisad / PÅVISAD / ej bedömbar, se svarskommentar

EAEC ej påvisad / PÅVISAD

Shigella/EIEC ej påvisad / PÅVISAD

EHEC och Shigella är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Vid positiva fynd av EHEC kommer försök att isolera bakterien utföras på externt lab.

Vid positiva fynd av Shigella/EIEC kommer odlingsförsök för Shigella att utföras då Shigella ej går att särskilja från EIEC med PCR.

Shigella måste påvisas med odling för att uppfylla fallkriterien för anmälan som bekräftat fall.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2018-08-02

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-05-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng