Sök på hela webbplatsen

eGFR relativt, estimerat GFR

Indikation

Markör för njurfunktion, uppskattning av glomerulär filtrationshastighet (GFR).

Analysmetod

Estimeras (beräknas) från kreatinin eller cystatin C.

För provtagning, förvaring/transport och svarsrutiner se anvisningar för respektive analys.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss,
Laboratorieremiss 1 


eGFR kan beställs som separat analys och besvaras tillsammans med P-Kreatinin (Västra Götaland / Sörmland).

eGFR beräknas per automatik vid beställning av P-Kreatinin (Stockholm).


eGFR beräknas per automatik vid beställning av P-Cystatin C (Stockholm / Västra Götaland / Sörmland).


För provtagning, förvaring/transport och svarsrutiner se anvisningar för respektive analys.

Referensintervall

Relativt, kroppsytenormerat GFR, enhet mL/min/1,73 m². 


Rekommendation för optimalt GFR
Väl underbyggda och uppdaterade referensintervall saknas, speciellt för äldre personer.
Barn (< 18 år): eGFR relativt beräknat från kreatinin är inte validerat för barn; eGFR relativt beräknad från Cystatin C rekommenderas. 

Ålder (år) GFR (mL/min/1,73 m²)
< 2 saknas
  2 -17 > 90
18 - 50 > 80
51 - 65 > 60
> 65 > 60*

*Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda men GFR under 60 mL/min/1,73 m² kroppsyta talar för njursjukdom.

Tolkning av svar

Pt-eGFR relativt besvaras numeriskt vid resultat som ligger mellan 5 och 90 mL/min/1,73 m2. Vid resultat högre än 90 mL/min/1,73 m2 blir estimatet sämre och för dessa ersätts det numeriska värdet med ">90". Noggranheten avtar för resultat under 20 mL/min/1,73 m2 och det numeriska värdet bör då tolkas med försiktighet.


Bästa uppskattning av njurfunktionen för vuxna (> 18 år) bedöms vara medelvärdet av eGFR realtivt från kreatinin respektive Cystatin C. Vid beräkning av
Pt-eGFR (medel) från kreatinin och Cystatin C får de ingående eGFR resultaten inte skilja sig åt med mer än 40%.

eGFR resultat kan inte användas vid snabba akuta förändringar i njurfunktionen, vid graviditet eller för patienter i dialys. Både kreatinin och Cystatin C ger en grov skattning av njurfunktionen. Vid större diskrepans mellan eGFR Kreatinin och eGFR Cystatin C beaktas felkällor som kan påverka P-Kreatinin (muskelmassa, intag av kokt kött, tubulär utsöndring, obehandlad tyreotoxikos/hypotyreos) och P-Cystatin C (höga doser kortikosteroider, obehandlad tyreotoxikos / hypotyreos eller graviditet) men i många fall kan inte en tydlig orsak hittas.

Vid diskrepanta Kreatinin och Cystatin C eGFR resultat eller vid krav på noggrannare bestämning av GFR bör Pt-Iohexolclearence utföras.

 

 

Begränsningar:

Observera att fenindion interfererar med kreatinin analysen. Kreatinin samt eGFR beräknat utifrån kreatinin koncentrationen bör ej användas för patienter som behandlas med fenindion p.g.a. potentiellt falskt lågt kreatinin resultat och ett falskt högt eGFR värde.

Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa och vätskebalans. Förhöjda nivåer ses vid njurskador med minskad GFR, vid postrenala avflödeshinder, vid hypotyreos, vid dehydrering och efter intag av större mängder kött (framför allt kokt kött kan höja kreatininvärden i plasma med upp till 30% flera timmar efter måltiden). Sänkta nivåer ses vid malnutrition och muskelatrofi, vid hypertyreos samt under graviditeten. eGFR beräknat från kreatinin är inte validerat för barn.

Cystatin C påverkas inte av kön, ålder, muskelmassa eller kost. Cystatin C ökar under graviditetens tredje trimester, vid hypertyreos, behandling med glukokortikoider, vilket kan medföra en felaktig skattning av estimerad GFR.

 

 

 

Beslutsgränser för klassificering av njurskada

Njurinsufficiens definieras utifrån den glomerulära filtrationshastigheten (GFR) och delas in i fem stadier:

Stadium GFR mL/min/1,73 m²
1) Njurskada utan påverkan på njurfunktionen  > 90
2) Njurskada med lätt nedsättning av njurfunktionen  60 - 89
3) Måttlig njurinsufficiens - asymptomatisk  30 - 59
4) Avancerad njurinsufficiens - symptomgivande uremi  15 - 29
5) Njursvikt - terminal njurinsufficiens  < 15

 

Källor:

1. Björk J et al. Accuracy of GFR estimating equations combining standardized cystatin C and creatinine assays: a cross-sectional study in Sweden. Clin Chem Lab Med.2015;53:403-14.

 2. Nyman U et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2014; 52(6):815-824.

3. Referensintervall Akademiska Laboratoriet, Akademiska Sjukhus, Uppsala Nätbaserad referens (2017-03-14)

4. Ridefelt et al. Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbott Architect ci8200  instrument. Clin Chem Lab Med. 2012;50:845-51.

5. Uemura et al. Reference serum cystatin C levels in Japanese children. Clin Exp Nephrol 14:453-6. 2010.

6. Englund FI et al. The effect of thyroid dysfunction on plasma creatinine levels. Annals Thyroid Res. 2016, 2(2):82-86.

Skribent: Eli Zahou, Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-01-07

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng