Sök på hela webbplatsen

Abscess, odling / direktpåvisning

Indikation

Abscesser från inre organ, hudytan och mjukdelar orsakas vanligen av en bakteriell infektion.

Svampinfektioner kan förekomma hos patienter inom intensivvården eller de som har genomgått större kirurgi.  

Analysmetod

Odling: Rutinodling innefattar även anaerob odling på abscessmaterial.


Obs!
Medsänd lite material separat i ett Sterilt plaströr med skruvlock om direktmikroskopi önskas vid provtagning med pinnprov. 


 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2


För rätt tolkning av svaret är det viktigt att ange på remissen:

- Typ av infektion, andra relevanta kliniska data.

- Provtagningslokalisation (furunkel, hjärna-. lung-, tandrots-, anal-, lever-, buk- och leverabscess) etc

- Misstanke på specifika agens t.ex. Actinomyces eller gasbrand bakterier (Clostridier).

- Misstanke om infektion med jästsvamp.

- Pågående eller planerad antibiotikabehandling.

Provtagning

Sluten abscess (intakt hud eller slemhinna täcker infektionshärden):

Aspirera med steril spruta efter att insticksstället desinficerats 

 

- Spruta ner (2-3 droppar pus) i provtagningsröret, universellt eSwab, se provtagningsmateriel. Alternativt tag pinnprov från indicerad abscess med universellt eSwab.

- Vid aspirat mer än 2mL och transporttid till laboratoriet ej överskrider 2 timmar: komplettera med att spruta ned materialet i sterilt rör (röret ska fyllas helt).

- Vid lång transporttid (mer än 2 timmar) kan materialet (1-2 mL) sprutas ner i en anaerob blododlingsflaska. 

- Alternativt skicka sprutan som plomberas med steril propp.

 

Öppen abscess/ ytlig abscess:

Pinnprov, se provtagningsmateriel.

Såret rengörs noggrant, därefter tas prov från sårbotten med provtagningsset.

 

Fistlar: Fistelmynningen rengörs med koksalt. Därefter införs i fistelgången en mjuk kateter typ infartskanyl, varvid provaspiration utförs. Om utbytet är mycket ringa kan man spruta in några ml koksalt och därefter aspirera. Provet överförs till sterilt provtagningsrör.

Förvaring/transport

Sluten abscess: Aspirat i spruta transporteras snabbt till laboratoriet.

I väntan på transport förvaras provröret i kylskåp och blododlingsflaska i rumstemperatur.


Öppen abscess: Kylförvaring.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 8 arbetsdagar, måndag - fredag.

Om svar lämnas via intern eller extern post, tillkommer denna hanteringstid.

Ackrediteringen gäller odling.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-10-22

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng