Sök på hela webbplatsen

Akut / dygnet runt - Övre luftvägspanel, SkaS Skövde / Lidköping

Trivialnamn profil (kemi): NPH-Luftvägspanel

Beställarkod: PRNPLUFT

Indikation

Övre luftvägsinfektion.

OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) ingår i panelen och påvisas med denna metod. 

Påvisning av virus med molekylärbiologiska metoder (PCR) är begränsat till sjukdomens första 1-2 veckor.

Både bakterier och virus kan orsaka luftvägsinfektioner av varierande svårighetsgrad, där de svåraste fallen förekommer hos barn, äldre och immunsupprimerade individer. Infektiösa agens kan vara svåra att skilja kliniskt från varandra.

Luftvägspanelen är främst avsedd för användning vid utvidgad diagnostik av akut svåra övre luftvägsinfektioner, speciellt med tanke på virusinfektion. Atypiska agens kan också detekteras. 

Under pågående influensasäong är analys av Influensa A/B och RSV RNA ofta fullt tillräckligt för diagnos.

Metoden påvisar 17 luftvägsvirus och 4 bakterier (se nedan). Enterovirus påvisas med denna metod, men kan inte särskiljas från Rhinovirus. För mer information om allvarlig luftvägssjukdom orsakat av enterovirus D68 se Folkhälsomyndighetens hemsida.        

Analysmetod

Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray, för mer information klicka här.

De ingående analyserna utförs endast tillsammans.

OBS! Det ”nya coronaviruset” som orsakar COVID-19 (dvs SARS-CoV-2) ingår i panelen och påvisas med denna metod. Panelen är specifik för vardera av de sex Coronavirus som ingår nedan.

I luftvägspanelen ingår PCR-analys av 17 luftvägsvirus och 4 bakterier:

Influensa A 
Influensa B 
RSV A/B 
Adenovirus 
Humant metapneumovirus hMPV
Coronavirus 229E
Coronavirus NL63 
Coronavirus OC43
Coronavirus HKU1
Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV)
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2, COVID-19)

Parainfluensavirus, PIV 1
Parainfluensavirus, PIV 2
Parainfluensavirus, PIV 3
Parainfluensavirus, PIV 4
Rhinovirus/Enterovirus
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydophila pneumoniae
Bordetella pertussis
Bordetella parapertussis

Remiss

SkaS Skövde/Lidköping: 
Elektronisk remiss i Melior. Analysen utförs på laboratoriet i Skövde men kan beställas av alla inom SkaS med tillgång till Melior.

Provtagning
Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Nasofarynxsekret Pinnprov, se provtagningsmateriel. Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen. 
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska så att spetsen på pinnen täcks av lösningen. Bryt av av pinnen vid skåran.
Förvaring/transport

Förvaring: i kyl i väntan på transport.

SkaS Skövde/Lidköping: Akutmärk provet med akutetikett.

När dessa prover lämnas till laboratoriet i Skövde skall de alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka samt kontakta personalen. Då luckan är stängd, använd kontaktrutiner för respektive ort (se info vid lucka) för att få kontakt med laboratoriets personal.

Om prov skickas från andra sjukhus än Skövde, kontakta laboratoriets personal för att förvarna om att ett prov är på väg. Detta gäller både vid ordinarie transport och akut transport.

Lämnas dessa prover på fel ställe eller utan att meddela personal kan det innebära stora fördröjningar av provsvaren.

OBS! Vid fel provtagningsmateriel eller fel remiss kan analys inte utföras.

Svarsrutiner

Analysfrekvens: dygnet runt, alla dagar.

Svarstid:

Svar lämnas inom ca 2 timmar efter att provet inkommit laboratoriet. Svar lämnas enligt lokal överenskommelse, se detaljer om svarsrutiner nedan.

Svarstext:

För luftvägspanelen är svarstexten PÅVISAD /ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen.

Upplysningar om eventuell anmälningsplikt enligt smittskyddslagen kommenteras i förekommande fall.

Skövde: Enligt överenskommelse lämnas svar till remitterande enhet oavsett tiden.

Tolkning av svar

Svaret ska tolkas utifrån klinisk bild och övriga diagnostiska tester.

Ackrediteringen omfattar alla agens i panelen med undantag av MERS-CoV.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-05-23

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng