Sök på hela webbplatsen

Akut / dygnet runt - meningit-/ encefalitpanel

Indikation

Vid misstanke om meningit och encefalit. Dessa är akuta tillstånd med höga mortalitets- och komplikationsrisker.

Obs!

Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat via medicintekniska produkter, t.ex. shuntar.

Testet har inte validerats på likvor (CSV/CSF) från patienter utan symtom på meningit/encefalit eller på patienter med nedsatt immunförsvar.

Testet är endast kvalitativ och inte utformat för att följa behandling av de infektioner/organismer som ingår i testets panel.

Vid anamnes där specifik frågeställning EBV (Epstein-Barr virus) eller "neurotropa virus" (EBV ingår i detta begrepp) framgår kommer materialet att skickas efter Dygnet Runt meningit/encefalitpanel analys vidare till annat laboratorium för komplettering.

Analysmetod

Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray, för mer information klicka här.

I analysen ingår 14 agens; bakterier, virus och svamp enligt tabellen nedan.

Bakterier Virus Svamp
Escherichia coli K1* Cytomegalovirus (CMV) Cryptococcus neoformans/gattii (cryptokocker)
Haemophilus influenzae Enterovirus (EV)  
Listeria monocytogenes Herpes simplex virus 1 (HSV-1)  
Neisseria meningitidis (meningokocker) Herpes simplex virus 2 (HSV-2)  
Streptococcus agalactiae (Grupp B streptokocker, GBS) Human herpesvirus 6 (HHV-6)  
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker) Human parechovirus (HPeV)  
  Varicella zoster virus (VZV)  

 *K1 kapsel antigen utgör ungefär 80% av E. coli som påvisas i likvor.

Remiss

SkaS Skövde/Lidköping:
Elektronisk remiss i Melior. Analysen utförs på laboratoriet i Skövde men kan beställas av alla inom SkaS med tillgång till Melior.

 

Sörmland:
Elektronisk remiss i sjukvårdens journalsystem inom klinisk kemi. Analysen utförs på laboratoriet i Eskilstuna men kan beställas av alla med tillgång till sjukvårdens journalsystem.

 

Stockholm:
Analyspanelen beställs  elektroniskt i Cosmic och i TakeCare från Capio S:t Göranssjukhus, Brommageriatriken och Stockholms sjukhem.

Provtagning

Obs! Testet är inte avsett för användning på likvor insamlat via medicintekniska produkter, t.ex. shuntar.

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
Cerebrospinalvätska (Csv, likvor) Sterilt plaströr med skruvlock. Provmängd ca. 2 mL*. Separat rör för denna analys.
Likvorprovet ska inte centrifugeras.

 *För själva analysen krävs minst 0,2 mL, men vi rekommenderar 2 mL för att ha marginal att utföra ytterligare analyser, odling, resistensbestämningar och serotypningar vid behov.

Förvaring/transport

Förvaring: i kyl i väntan på transport.

SkaS Skövde/Lidköping: Akutmärk provet med akutetikett.

När dessa prover lämnas till laboratoriet skall de alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka samt kontakta personalen. Då luckan är stängd, använd kontaktrutiner för respektive ort (se info vid lucka) för att få kontakt med laboratoriets personal.

Om prov skickas från andra sjukhus än Skövde/Eskilstuna och Capio S:t Göranssjukhus, kontakta laboratoriets personal för att förvarna om att ett prov är på väg. Detta gäller både vid ordinarie transport och akut transport.

Obs! Lämnas dessa prover på fel ställe eller utan att meddela personal kan det innebära stora fördröjningar av provsvaren.

OBS! Vid fel provtagningsmateriel eller fel remiss kan analys inte utföras.

Svarsrutiner

Svarstid:

Skövde och Eskilstuna:
Preliminärsvar lämnas inom ca 2 timmar, slutsvar nästkommande vardag. Svar lämnas enligt lokal överenskommelse, se detaljer om svarsrutiner nedan. Analysfrekvens: dygnet runt, alla dagar.

 

Stockholm:
Elektroniskt svar lämnas inom ca 2 timmer efter provets ankomst till laboratoriet. Analysfrekvens: dygnet runt, alla dagar.

 

Svarstext:

För meningitpanelen är svarstexten PÅVISAD /ej påvisad för respektive agens som ingår i analysen.

Upplysningar om eventuell anmälningsplikt enligt smittskyddslagen kommenteras i förekommande fall.

Skövde:
Enligt överenskommelse lämnas svar på patienter <18 år telefonledes till Barnmedicin primärjour. Svar på patienter =>18 år lämnas alla dagar kl. 08:00-20:30 till Infektionsklinikens bakjour och Medicinklinikens jour alla dagar kl. 20:30-08:00. 

Eskilstuna:
Positiva/negativa svar lämnas till remitterande läkare. Positiva svar lämnas även till infektionsjouren.

Tolkning av svar

Svaret ska tolkas utifrån klinisk bild och övriga diagnostiska tester och negativt panelsvar utesluter inte eventuell förekomst av panelens målmikrober. 

Obs! Vid påvisad pneumokockinfektion rekommenderas även analys av pneumokockantigen i urin/likvor.

Cryptokockmeningit är mycket ovanlig i Sverige. Vid klinisk misstanke om cryptokockmeningit är det viktigt med kompletterande mikrobiologisk diagnostik utöver meningit-/ encefalitpanelen. Det finns risk för både falskpositiva samt falsknegativa resultat för kryptokocker i denna panel. Diskussion med infektionsläkare rekommenderas i dessa fall.

Dessutom finns särskild risk för falsknegativa provsvar för HSV och även ytterligare så för enterovirus. Vid negativt panelsvar för HSV och fortsatt misstanke rekommenderas komplettering med riktad PCR mot HSV.

Ackrediteringen omfattar alla agens i panelen. 

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-06-21

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng