Sök på hela webbplatsen

Blododling

Indikation

Framförallt vid misstanke om sepsis orsakad av bakterier eller svampar men även vid misstanke om 

pneumoni, komplicerad urinvägsinfektion, meningit, endokardit, djupa infektioner och oklar feber.

Analysmetod

Blododlingssystem: BacT/ALERT VIRTUO (bioMérieux).

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremissen Laboratorieremiss 2. 

 

Viktig att på remissen ange:

- sjukdombild

- symtom

- arbetsdiagnos

- information om avslutad, pågående eller planerad antibiotika behandling

- graviditet

- utomlandsvistelse

- immunsupprimerad

 

OBS! Viktigt att ange om det finns misstanke om endokardit, svampinfektion, protesinfektion, shunt-infektion, djurbett, tularemi eller brucellos då odlingstiden förlängs vid dessa tillstånd.

Provtagning

Innan provtagning

Viktigt att ta blododlingar innan antibiotika behandling påbörjas. Om prov måste tas under pågående antibiotikabehandling bör det tas när koncentration är som lägst, dvs omedelbart före nästa dos. 

Normalt bör man ej odla från infarter, pga föroreningsrisk men det kan vara relevant om man har en misstanke på infarts relaterad infektion, se nedan under "Övrig information".

 

Venpunktion

1) Kapsylerna på blododlingsflaskorna avlägsnas i anslutning till provtagningen, varefter gummimembranen desinficeras flödigt med klorhexidinsprit som sedan får avdunsta.

2) Huden desinficeras noga med flödigt med klorhexidinsprit enligt gällande anvisningar, i direkt anslutning till provtagningen. Desinfektionsmedlet måste dock ges utrymme att verka, dvs hinna penetrera och avdunsta helt.

3) Använd direktöverföring till flaskorna med hjälp av vingnålset (butterfly-nål) och specialadapter för blododlingsflaska.

4) Tag gärna ett slaskrör först, för att skölja igenom systemet. Då används en inneradapter för provrör och ett provtagningsrör utan tillsats (serumrör utan gel, röd kork). Avlägsna därefter inneradaptern. Börja alltid provtagning med aerob flaska. Avbryt överföringen när ca 10 mL blod har dragits. Upprepa sedan med anaerob flaska och dra ytterligare 10 mL.

 

Provtagning för en vanlig blododling på vuxen patient rekommenderas att man tar två flaskpar dvs fyra blododlingsflaskor (ett flaskpar = en aerob + en anaerob flaska).

Vad gäller användning av en vs två separata punktionsställen rekommenderas att man följ dem lokala anvisningar/rekommendationer som finns.  

OBS!

1) Noggrann huddesinfektion och undvikande av återkontamination av punktionsstället är mycket viktigt. En enda levande bakterie i nålen räcker för att blododlingen ska bli missvisande. Provtagning via perifer eller central kateter skall undvikas, då det leder till kraftigt ökad risk för kontamination.
Se Vårdhandboken.

2) Mängden blod i flaskorna är viktig! Man ska sträva efter 10 mL i varje flaska. För låg volym minskar känsligheten medan för hög volym gör att indikatorn i flaskans botten oftare ger falsk indikering att odlingen är positiv.

3) Det är viktigt att blododlingarna kommer i rätt odlingsmiljö på laboratoriet så fort som möjligt. I väntan på transport ska de förvarvas i rumstemperatur. 

 

Blododlingsflaskor, se bild och hantering.

 

Bipacksedel/bruksanvisning, provtagning och förberedelser från BIOMERIÉUX, för utskrift.

 

Specialfall

Endokardit: Vid endokarditmisstanke rekommenderas 3 flaskpar (= 6 flaskor) vid tre separata punktionstillfällen. Ange endokarditmisstanke, begär förlängd inkubation. 

Barn: 0.5 - 4 mL blod sprutas ned i pediatrisk flaska eller där det finns möjlighet (framförallt större barn) upp till 10 mL i en aerob flaska. 

Mykobakterier: Vid misstanke om mykobakterier (TB), använd särskild blododlingsflaska som beställs via kundtjänst. Optimal blodvolym 3-5 mL men 1-3 mL kan accepteras. Analysen utförs på externt laboratorium.

Brucella / Tularemi: Kan orsaka allvarlig sjukdom hos människor. Pga stor risk för laboratoriesmitta skall misstanke om brucellos och tularemi framgå på remissen. Vid positivt utslag på blododling skickas provet vidare till Folkhälsomyndigheten. För mer information kring tularemi se under "Läs mer"

Läs mer


Vid önskemål om serologi-analys av tularemi skickas provet vidare till externt laboratorium. Serologi rekommenderas i de fall då PCR och/ eller odling förväntas ge negativt svar, då man inte kan få ett representativt prov, eller efter en längre tids symptom (serokonvertering sker oftast först efter 2-3 veckor efter symptomdebut). Serumprovet förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Förvaring/transport

Efter provtagning transporteras blododlingsflaskorna så fort som möjligt till labbet.

Viktigt att allt sker i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Alla blododlingar som bedöms kliniskt relevanta, telefonbesvaras. 

 

Negativt svar: 5 dagar (rutinodling)

Positivt svar: 1 - 5 dagar (rutinodling)

Förlängd odlingstid upp till 10 dagar, vid vissa tillstånd.

Övrig information

Normalt bör man ej odla från perifera infarter eller CVK, pga föroreningsrisk.

Vid frågeställningen ”Infartrelaterad infektion” kan dock sådan provtagning bli aktuell. Man tar då prov både från kateter (oftast CVK) och samtidigt från perifer ven. Skriv på flaskan varifrån blodet tas. Växt i blododling från CVK (eller annan infart) 2 timmar före växt i perifer odling talar starkt för kateterorsakad bakteriemi. Exakt tidpunkt för provtagning måste därför anges på remissen. 

Skribent: Naieya Eriksson, Specialist läkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-09-27

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2014-10-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng