Sök på hela webbplatsen

Borreliadiagnostik, serologi

Indikation

Misstanke om borreliainfektion (erytema migrans (EM), Lyme borrelios, lymfocytom, kronisk akrodermatit (ACA), neuroborrelios, borreliaartrit, kardit, ögonaffektion).

 

Lathund för vårdens självtolkning av serum borrelia svar finns som en klickbar tabell längre ner i anvisningen. 

Analysmetod

Serologisk diagnostik med kvantitativ bestämning av IgG och IgM antikroppar mot Borrelia i serum (CLIA) och i cerebrospinalvätska (Csv) (CLIA).

 

Neuroborreliosanalys görs på positiva Csv från borreliaanalys (CLIA) där det finns samtidigt taget serum. I så fall beräknas även totalnivåerna av immunoglobuliner och albumin i både serum och Csv. Sedan görs en beräkning av kvoten mellan antikroppsnivåerna i Csv/serum (s.k. antikroppsindex enligt Reiber) där totalnivåerna av immunoglobuliner (IgG+IgM-typ) och albumin samt borrelia CLIA resultat ger ett värde (index) som talar för- eller emot intratekal borrelia antikroppsproduktion (dvs för- eller emot neuroborrelios).

Läs mer


 

Borreliabakterier kan inte rutinmässigt odlas. Mikrobiologisk diagnostik baseras därför i huvudsak på bestämning av antikroppar i blod och/eller cerebrospinalvätska (Csv) samt i begränsad omfattning på PCR-analys av biopsier från hudutslag, Csv eller ledvätska. PCR metoden kan inte anses tillräckligt utvärderad för rutindiagnostik.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremiss,Laboratorieremiss 1, sid. 2.

Provtagning

Serumrör med gel. Minimimängd 0,6 mL helblod.

Obs! Vid misstanke om neuroborrelios ska BÅDE cerebrospinalvätska och blodprov tas vid samma provtagningstillfälle.

Sterilt plaströr med skruvlock för cerebrospinalvätska. Minimimängd 0,6 mL.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

 

Cerebrospinalvätska / likvor skickas omgående till laboratoriet.

Om detta ej är möjligt kan provet förvaras i kylskåp upp till 3 dagar i avvaktan på transport.

Skickas/transporteras till laboratoriet i rumstemperatur.

Svarsrutiner

Svarstid: 2 - 7 dagar 

Tolkning av svar

CSV prov för neuroborreliosdiagnostik som uppvisar reaktivitet får svarstolkning.


Serumprov svaras som negativ, svagt-, måttligt- eller starkt positiv för IgM och IgG.

Det skrivs sällan anamnesuppgifter som tillåter att labbet lämnar en riktad svarstolkning för serumprov. I fall av knapphändiga uppgifter hänvisas till tabellen nedan där klinikern som kan patientens symtom identifierar själv en tolkning utifrån symtom och de meddelade IgM samt IgG svaren. Klicka på siffran i tabellen som motsvarar det meddelade IgM samt IgG svaren och läs det tolkningsstöd du hittar där. Klicka här för tolkningsstöd i utskriftsformat.

Serumprov som har ordentligt kommunicerade- och specifika frågeställningar om borrelia får svarskommentarer. Framförallt efterlyser vi information om vilket borreliauttryck misstänks (t.ex. misstanke om borreliaartrit, akrodermatit, neuroborrelios).

 

För övrigt:

1. Patienter reagerar immunologiskt mycket individuellt på borreliabakterien och serum antikroppsnivåerna kan vara förhöjda i varierande grad hos olika patienter. Även antibiotikabehandling kan påverka antikroppssvaret. Antibiotikabehandling av borrelia tidigt i infektionsförloppet kan fördröja eller helt undantrycka IgG svaret.

2. Erythema migrans är i första hand en klinisk diagnos och serologisk provtagning är i flertalet fall ej motiverad. Patienter med Erytema migrans bildar bara påvisbara antikroppar i ca. 50 % av fallen.

3. Förhöjda antikroppsvärden kan finnas kvar månader eller år även efter antibiotikabehandling varför behandlingskontroll inte anses motiverad.

4. Falskt positiv test ses med sera från syfilispatienter. Även falskt positivt IgM-test förekommer vid t ex EBV- och CMV-infektion samt vid autoimmuna tillstånd.

 

 

        Serum IgM
Negativ Svagt positiv  Måttligt positiv   Starkt positiv
Serum IgG   Negativ 1 2  3
 Svagt positiv 5 6 7 8
 Måttligt positiv 9 10 11 12
 Starkt positiv 13 14 15 16

 

 

Unilabs följer de svenska rekommendationerna som finns för Borreliadiagnostik.

En publikation med genomgång av metoder för diagnostik av Borreliainfektion i Sverige från Folkhälsomyndigheten.

Se även Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer och bakgrundsmaterial från 2009.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-06-12

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2019-04-23

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng