Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS CoV-2 serologi)

Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

 

Specificitet:: >99%.

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%.

Indikation

OBS! Nukleinsyrapåvisning (PCR) är den metod som bör användas i första hand vid frågeställning om pågående covid-19. För mer information se anvisning gällande Sörmland / Västra Götaland  eller Stockholm.

 

IgG-antikroppspåvisning mot SARS-CoV-2 kan vara aktuell:

 

  • Hos sjukhusvårdade patienter med misstanke om covid-19 och allvarlig klinisk bild men där SARS-CoV-2-RNA inte påvisats. OBS!  För att vara aktuell för provtagning med denna indikation bör man ha ett föregående negativt prov för nukleinsyrapåvisning (PCR). 

 

  • Som markör på genomgången covid-19 infektionOBS!  Nukleinsyrapåvisning är den metod som bör användas vid frågeställning om pågående covid-19 infektion och då även hos sjukfrånvarande personal.  

 

 

För kompletterande information var god se Folkhälsomyndighetens dokument Nationell strategi för diagnostik av covid 19. 

Analysmetod

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antikroppar mot nukleokapsidprotein och/eller

CLIA (Chemiluminescent Immunoassay) som detekterar antikroppar mot spikeproteinet.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning:

S-SARS-CoV-2-ak(IgG)

VG: Om svar önskas under helg ska kemlabb kontaktas per telefon och provet akutmärkas. Svar ges då samma dag antingen muntligt eller elektroniskt.

 

Pappersremiss:

Laboratorieremiss 1, Markera i rutan för "Annan analys" och namnge analysen (dvs covid-19 serologi). Använd reservetikett i VG och STH. Använd etikett 35 i Sörmland.

 

Ange symtomdebut samt svårighetsgrad (t.ex. "lindrig" eller "sjukhusvård") på remissen.

Provtagning

Serumrör med gel (helst rörstorlek 7mL!) 

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla. Vid posttransport bör provet vara på laboratoriet inom 2 dygn. Utförligare information finns att läsa under  "Transporter".

Svarsrutiner

Negativa och positiva svar: 1 - 4 dagar

Reaktiva svar med konfirmationstest: 2 – 10 vardagar

 

Svarstexter:

Resultattext: SARS-CoV-2 IgG-antikroppar negativ/positiv/reaktiv samt förklarande text

Tolkning av svar

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19 infektion alternativt en långdragen pågående covid-19 infektion.


Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa talar det emot genomgången covid-19 infektion men kan även bero på för tidigt taget prov alternativt utebliven detekterbar antikroppsproduktion.

 

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är reaktiva (dvs. varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet. Vi kommer att rekommendera ett nytt prov efter 2 veckor om inte vår kompletterande undersökning visar positiv IgG. Det framgår i svaret hur man ska agera.

 

Notera att IgG-antikroppar vanligen detekteras 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Det är oklart om alla individer och då främst de med milda symtom utvecklar påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.


Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. Det är viktigt att patienten får information om och är införstådd med detta.


Även om en individ som nyligen (inom 3 – 6 månader) genomgått en covid-19 infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen.

 

Information om SARS-CoV-2 serostatus får heller inte påverka smittsamhetsbedömningen. Att man har påvisade IgG-antikroppar betyder inte att man är icke-smittsam - även om man inte har aktuella symtom. Använd inte serostatus för att motivera minskade skyddsåtgärder! 

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-05-19

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng