Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS CoV-2 serologi)

Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

(Att analysen är kvalitativ innebär att resultatet tolkas utifrån en cut-off och att standardiserade nivåer saknas.)

Specificitet: > 99,5%

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%

 

Testerna som används för påvisning av antikroppar mot  SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 uppfyller prestandarekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som finns specificerade i Vägledning för antikroppspåvisning.

Indikation

OBS! Nukleinsyrapåvisning (PCR) är den metod som bör användas i första hand vid frågeställning om pågående covid-19. För mer information se anvisning COVID-19 (SARS-CoV-2 RNA).

 

IgG-antikroppspåvisning mot SARS-CoV-2 kan vara aktuell:

 

  • Hos sjukhusvårdade patienter med misstanke om covid-19 och allvarlig klinisk bild men där SARS-CoV-2-RNA inte påvisats. OBS!  För att vara aktuell för provtagning med denna indikation bör man ha ett föregående negativt prov för nukleinsyrapåvisning (PCR). 

 

  • Som markör på genomgången covid-19-infektionOBS!  Nukleinsyrapåvisning är den metod som bör användas vid frågeställning om pågående covid-19 infektion.

 

 

För kompletterande information var god se Folkhälsomyndighetens dokument Nationell strategi för diagnostik av covid 19.  samt Vägledning för antikroppstestning.

Analysmetod

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antikroppar mot nukleokapsidprotein och/eller

CLIA (Chemiluminescent Immunoassay) som detekterar antikroppar mot nukleokapsidprotein och/ eller spikeprotein.

 

Remiss

Elektronisk remiss/beställning:

S-SARS-CoV-2-ak(IgG)

VG: Om svar önskas under helg ska kemlabb kontaktas per telefon och provet akutmärkas. Svar ges då samma dag antingen muntligt eller elektroniskt.

 

Pappersremiss:

Laboratorieremiss 1, Markera i rutan för "Annan analys" och namnge analysen (dvs covid-19 serologi). Använd reservetikett i VG och STH. Använd etikett 35 i Sörmland.

 

Ange symtomdebut samt svårighetsgrad (t.ex. "lindrig" eller "sjukhusvård") på remissen.

Provtagning

Serumrör med gel (rörstorlek 5mL eller 7mL) 

Minimimängd 2 mL helblod.

 

Vid provtagning kopplat till direkttest.se används avsedda provrör och etiketter.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport. Centrifugerat prov är att föredra men ocentrifugerat  prov går också bra.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla. Vid posttransport bör provet vara på laboratoriet inom 2 dygn. Utförligare information finns att läsa under  "Transporter".

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 4 vardagar.

 

Svarstexter:

Resultattext: negativ/positiv/reaktiv/ej utförd

Svarskommentarer med till exempel rekommendation om uppföljande provtagning kan förekomma vid negativa och reaktiva resultat.

Ej utförd betyder att något tekniskt fel har uppstått. Vanligen finns det en kommentar om orsaken till felet.

 

Vid provtagning kopplad till direkttest.se (VG) eller 1177 (Sörmland och Stockholm)  skickas ett meddelande till patienten om att svar och svarstolkning finns på respektive webbplats.

 

Tolkning av svar

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är positiva talar det för genomgången covid-19-infektion alternativt en långdragen pågående covid-19-infektion.


Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är negativa talar det i första hand emot genomgången covid-19- infektion. Men ett negativt resultat kan även bero på för tidigt taget prov, utebliven detekterbar antikroppsproduktion eller att antikroppsnivån har sjunkit under detekterbar nivå efter genomgången infektion.

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppar är reaktiva (dvs. varken klart negativa eller positiva) kan det bero på för tidigt taget prov eller ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet. Vi kommer att rekommendera ett nytt prov efter 4 veckor om inte vår kompletterande undersökning visar positiv IgG. Det framgår i svaret hur man ska agera.

 

Notera att IgG-antikroppar vanligen detekteras 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Alla individer utvecklar inte påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.


Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. Folkhälsomyndighetens bedömning är dock att antikropparna ger ett skydd mot återinfektion med allvarliga symtom och att skyddet varar åtminstone ett halvår från sjukdomstillfället. Ett positivt testresultat bedöms medföra en minskad risk att smittas och därmed en minskad risk att föra smittan vidare. Det kan öka möjligheterna för individer tillhörande någon av riskgrupperna att röra sig i samhället och att umgås med sina nära anhöriga. Detta förutsätter att gällande rekommendationer och riktlinjer för att minska smittspridning följs. 

 Det är viktigt att patienten får information om och är införstådd med ovanstående.


Även om en individ som nyligen (inom 6 månader) genomgått en covid-19-infektion sannolikt har en grundimmunitet får vetskapen om ett påvisat antikroppssvar inte ersätta de skyddsåtgärder som tillämpas för att minska risken för smitta på arbetsplatsen.

 

 

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-01-11

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng