Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS CoV-2 serologi)

Kvantitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

 

Kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar (vid särskild frågeställning, vg se nedan)

 

Specificitet: > 99,5%

Sensitivitet: 3 veckor efter symtomdebut >90%

 

Testerna som används för påvisning av antikroppar mot SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 uppfyller prestandarekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som finns specificerade i Vägledning för antikroppspåvisning.

Indikation

OBS! Nukleinsyrapåvisning (PCR) är den metod som bör användas i första hand vid frågeställning om pågående covid-19. För mer information se anvisning COVID-19 (SARS-CoV-2 RNA).

 

IgG-antikroppspåvisning mot SARS-CoV-2 kan vara aktuell:

 

  • Hos sjukhusvårdade patienter med misstanke om covid-19 och allvarlig klinisk bild men där SARS-CoV-2-RNA inte påvisats. OBS!  För att vara aktuell för provtagning med denna indikation bör man ha ett föregående negativt prov för nukleinsyrapåvisning (PCR). 

 

  • Som markör för genomgången covid-19-infektionOBS!  Nukleinsyrapåvisning är den metod som bör användas vid frågeställning om pågående covid-19-infektion.

 

  • Kontroll av kvantitativa antikroppar efter vaccination kan vara aktuell för särskilda patientgrupper efter medicinskt övervägande. OBS! Folkhälsomyndigheten avråder från egeninitierad antikroppstestning efter vaccination.

 

  •   Vid misstanke om genomgången "naturlig" covid-19-infektion hos vaccinerad individ finns det möjlighet att beställa den kvalitativa analysen. Skriv på allmänn pappersremiss : OBS! Specialbeställning - kvalitativ covid-19 serologi. N-antikroppar hos vaccinerad?        

 

 

 

 

Analysmetod

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antikroppar mot den spikereceptorbindandedomänen (RBD). Kvantitativ metod som besvaras med enhet BAU/mL.

 

CMIA (Chemiluminescent Microparticle Immunoassay) som detekterar antikroppar mot nukleokapsidproteinet. Kvalitativ metod.

Remiss

Beställning av kvantitativt test ( rekommenderas i de flesta fall):

Elektronisk remiss/beställning:

S-SARS-CoV-2-ak IgG Q

VG: Om svar önskas under helg ska kemlabb kontaktas per telefon och provet akutmärkas. Svar ges då samma dag antingen muntligt eller elektroniskt.

 

Pappersremiss:

Laboratorieremiss 1, Markera i rutan för "Annan analys" och namnge analysen (dvs covid-19 serologi). Använd reservetikett i VG och STH. Använd etikett 35 i Sörmland.

 

Beställning av kvalitativt test (endast vid särskild frågeställning se indikation och svarstolkning)

Skriv på allmänn pappersremiss : OBS! Specialbeställning - kvalitativ covid-19 serologi. N-antikroppar hos vaccinerad?        

Provtagning

Serumrör med gel (rörstorlek 5mL eller 7mL) 

Minimimängd 2 mL helblod.

 

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 3 dygn i väntan på transport. Centrifugerat prov är att föredra men ocentrifugerat  prov går också bra.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla. Vid posttransport bör provet vara på laboratoriet inom 2 dygn. Utförligare information finns att läsa under  "Transporter".

Svarsrutiner

Svarstid: 1 - 4 vardagar.

 

Svarstexter kvantitativt prov:

Resultattext: negativ/positiv/gränsvärde/ej utförd

 

Gränsvärde kommenteras: Svag IgG-reaktivitet av osäker betydelse. Nytt prov om 3-4 veckor kan övervägas.

Ej utförd betyder att något tekniskt fel har uppstått. Vanligen finns det en kommentar om orsaken till felet.

 

Svarstext kvalitativt prov: Kommenteras utifrån remissuppgifter och historik.

Tolkning av svar

Svarstolkning av kvantitativt test

Påvisar antikroppar efter genomgången infektion eller vaccination. Besvaras numeriskt i enhet binding antibody unit per mL förkortat till BAU/mL enligt WHO-standard.

< 7,1 negativ

7,1 -  <14 gränsvärde

14 - > 5680 positiv

 

Observera att nivån av antikroppar som ger immunitet mot covid-19 inte är klarlagd!

Det kvantitativa värdet kan endast jämföras med andra metoder som har en angiven korrelation till WHO-standarden BAU/mL.

 

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppstestet är positivt talar det för genomgången covid-19-infektion eller vaccination.


Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppstestet är negativt talar det i första hand emot genomgången covid-19- infektion. Men ett negativt resultat kan även bero på för tidigt taget prov, utebliven detekterbar antikroppsproduktion eller att antikroppsnivån har sjunkit under detekterbar nivå efter genomgången infektion eller vaccination.

 

Om SARS-CoV-2 IgG-antikroppstestet är gränsvärde(dvs. varken klart negativt eller positivt) kan det bero på för tidigt taget prov, avtagande antikroppsnivåer efter genomgången covid-19 eller vaccination alternativt utgöra en ospecifik reaktion på något som korsreagerar med antigenet.

 

Svarstolkning av kvalitativt test

Påvisar bara antikroppar efter genomgången infektion och detekterar inte antikroppar som bildas efter vaccination. Om testet är positivt talar det för att patienten har haft covid-19. Ett negativt test utesluter dock inte tidigare genomgången covid-19. Antikroppsnivån kan ha sjunkit under detektionsnivån eller i enstaka fall aldrig överstigit gränsen. (Observera att halveringstiden skiljer sig mellan olika antikroppar och olika tester).

 

Allmän information

Notera att IgG-antikroppar vanligen detekteras 1-4 veckor efter symtomdebut. Det finns ännu begränsad information om antikroppssvar, immunitet och risk för återinfektion för SARS-CoV-2. Alla individer utvecklar inte påvisbara IgG-antikroppar efter genomgången covid-19.


Sannolikt ger genomgången covid-19 ett visst immunologiskt skydd och därmed minskad risk för återinsjuknande i närtid. Det saknas kunskap om hur länge ett antikroppssvar kvarstår och det är inte säkert att antikropparna ger ett komplett skydd mot sjukdom vid nyexponering för SARS-CoV-2. Folkhälsomyndighetens bedömning är dock att antikropparna ger ett skydd mot återinfektion med allvarliga symtom och att skyddet varar åtminstone ett halvår från sjukdomstillfället.

 Det är viktigt att patienten får information om och är införstådd med ovanstående.


 

 

 

För mer djupgående information hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Vägledning för antikroppstestning

 

Ackrediteringen omfattar enbart kvalitativ analys av SARS-CoV-2 IgG-antikroppar.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-04-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng