Sök på hela webbplatsen

Gastroenteritpanel, multiplex DNA/RNA

Indikation

Gastroenterit. Utbrottsutredning och smittspårning.

Bakterier, virus och parasiter kan orsaka gastroenterit, infektiös diarré. Infektiösa agens kan vara svåra att skilja kliniskt från varandra.

Denna panel påvisar 11 olika bakterier, 4 parasiter och 5 olika virus på ett och samma prov med molekylärbiologisk multiplex metod. 

Klicka på Läs mer så kan du se vilka 20 agens som ingår i gastroenteritpanelen.

Läs mer


De ingående analyserna utförs endast tillsammans.

 

Bakterier

Campylobacter (C. jejuni, C. coli, C. upsaliensis)

Clostridioides (Clostridium) difficile (toxin A/B)

Plesiomonas shigelloides

Salmonella (S. enterica, S. bongori)

Vibrio (V. parahaemolyticus, V. vulnificus, V. cholerae) med specifik detektion av V. cholerae

Yersinia enterocolitica

 

Diarréframkallande patogena E. coli:

EHEC (stx1, stx2), enterohemorrhagisk E. coli med specifik detektion av O157.

EAEC, enteroaggregativ E coli

ETEC, enterotoxigen E. coli

EPEC, enteropatogena E. coli

Shigella /EIEC, enteroinvasiv E. coli

 

Parasiter

Cryptosporidium

Cyclospora cayetanensis

Entamoeba histolytica

Giardia lamblia

 

Virus

Adenovirus (F 40/41)

Astrovirus

Norovirus GI/GII

Rotavirus A

Sapovirus 


Analysmetod

Gastroenteritpanelen/Multiplex realtids-PCR (DNA/RNA) på FilmArray följt av selektiv odling, för mer information klicka här.

PCR är oftast positivt kort efter insjuknandet, men därefter mer osäkert.

Odling utförs endast på prover där specifika agens påvisats med PCR.

Remiss

Sörmland: Analyser beställs via Klinisk kemis elektroniska beställningskatalog.


Västra Götaland:
beställs på pappersremissen Laboratorieremiss 2.

OBS! Inom Västra Götaland får beställas endast efter kontakt med Smittskydd eller Vårdhygien.

 

Ange aktuellt telefonnummer för telefonsvar.

Ange datum för symtomdebut, smittland och ev. information om utbrott.

Provtagning

Avföringsprov, feces

Pinnprov, Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)

Märk röret med streckkodsetikett från den mikrobiologiska remissen. Det är mycket viktigt att provtyp anges tydligt! Endast flockad pinne som ingår i setet får användas vid provtagning.

Efter tarmtömning doppa och rotera pinnen i avföringen. Ta ej mer än vad pinnen får med upp. Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret. Skruva på locket ordentligt.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Ankomst till laboratoriet inom 24 timmar.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar och helger (i Sörmland).

 

Svarstid:

Sörmland: inom 1 dygn

Västra Götland:1 - 2 dagar.


Svarstext:

Agens PÅVISAD / ej påvisad

 

Telefonsvar enligt lokala överenskommelser.

Sörmland: Svaret skickas elektroniskt

Västra Götland: Papperssvar till både beställare och Smittskydd/Vårdhygien.

 

Fynd av bakterierna Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, Vibrio, EHEC och parasiterna Entamoeba histolytica, Giardia och Cryptosporidium är anmälningspliktiga enligt Smittskyddslagen.

Tolkning av svar

Specifika analyskommentarer för tolkning av svar bifogas svarstexten för påvisade agens i denna panel.

Efterföljande selektiv odling utförs från samma fecesrör då anmälningspliktiga bakterier påvisats med molekylär metod.

Shigella/EIEC kan endast särskiljas efter odling.

Vid påvisad EHEC skickas provet externt för kompletterande undersökning/typning. Även vid fynd av Vibrio cholerae eller andra Vibrio kan kompletterande undersökningar vara aktuella.

Vid Salmonella och inhemsk smitta skickas den odlade stammen för vidare typning.

 

Ackrediteringen omfattar alla agens i panelen med undantag av Cyclospora, Plesiomonas och Vibrio.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng