Sök på hela webbplatsen

Sterilkontroll av endoskop /Sörmland

Filtrering av sköljvätska efter desinfektion av endoskop och kvantitativ-odling av filter på olika substrat. Artbestämning görs på samtliga fynd (bakterier och svampar) för att detektera kliniskt relevanta mikroorganismer.

Indikation

Beslut om provtagningsfrekvens avseende sköljvätska från endoskopdiskdesinfektorer och kanalförsedda endoskop fattas av endoskopienheter i samråd med smittskyddsenheten. Mer information finns på Svensk Förening för Vårdhygiens hemsida, klicka här.

 ​​

Kanalförsedda endoskop ska genomgå en mekanisk manuell rengöring och desinfekteras i speciella diskdesinfektorer. Standard SS EN-ISO 15883 beskriver bland annat hur denna process ska valideras genom odling av slutsköljvätska.

Analysmetod

Sköljvätska från endoskop filtreras och mängd bakterier som detekteras på filtret justeras till antal cfu/100 mL.

Artbestämning görs på samtliga fynd för att utesluta kliniskt relevanta mikroorganismer. 

Vid misstanke på Legionella eller Mycobacterium tuberculosis skickas provet till ett referenslaboratorie för vidare utredning.Påvisade multiresistenta bakterier som MRSA, ESBL, VRE, karbapenemasproducerande Pseudomonas aeruginosa och Acinetobacter rapporteras till smittskyddsenheten.

Remiss

Pappersremissen, Laboratorieremiss 2.

Ange "Endoskop", på den streckade raden under rubriken "Miljö".

 

Under rubriken "Kliniska uppgifter", skall följande anges:

Serienummer, modellnummer på endoskopet, samt typ av endoskop (bronkoskop, cytoskop, gastroskop, annat).

Provtagning

Endoskopen ska förvaras enligt verksamhetens rutin i minst 12 timmar före provtagning och kanalerna ska vara torra innan provtagning. Detta för att efterlikna de förutsättningar som råder när endoskopet används till patient. 

Nya endoskop, låneendoskop samt endoskop som varit på service provtas efter rengörings- och desinfektionsprocess enligt samma rutin som beskrivs här innan de tas i bruk.

Använd en Steril flaska à 300 mL per prov (kan beställas från labbet). Fyll med 200 mL sköljvätska per flaska. 

Förvaring/transport

Använd lämplig transportförpackning.

Vid transporttider över fyra timmar ska provet förvaras och transporteras kylt.
Tid från provtagning till ankomst laboratoriet ska vara inom 48 timmar.

Provet ska vara lab tillhanda måndag-torsdag.

Svarsrutiner

Odling fortgår i 7 dagar.

Vid ingen växt slutsvaras provet efter 7 dagar.

Vid växt av mikroorganismer lämnas ett preliminärsvar med typning och mängdangivelse efter 7 vardagar. Om resistensbestämning ska göras slutsvaras provet efter 7-14 vardagar.

Telefonsvar lämnas vid växt av kliniskt relevanta fynd.

Tolkning av svar

Vid fynd av mikrobiologisk växt liknande omgivningsflora, till exempel KNS, mikrokocker, bacillus som ofta detekteras i odlingar från endoskop kan en kontamination vid provtagning inte uteslutas. Provtagningsteknik samt metod för manuell rengöring bör kontrolleras.

För kritiska endoskop som t.ex. bronkoskop, duodenoskop och cystoskop ska ingen växt påvisas för att godkänna sterilkontroll.

För övriga endiskop gäller ≤50 cfu/100 mL av icke sjukdomsframkallande bakterier för ett godkänt resultat.

Vid växt av >50 cfu/100 mL svaras ej godkänt resultat, endoskopet tas ur drift 

Om ett bronkoskop har använts på en M tuberculosis infekterad patient bör labbet meddelas för att skicka provet till ett referenslaboratorie för odling av M. tuberculosis.

Om Legionella misstänks förekomma i kranvatten på en enhet bör labbet informeras för att skicka provet till referenslaboratorie för detektion av Legionella.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng