Sök på hela webbplatsen

Syfilis, serologi

Indikation

1. Vid klinisk misstanke om syfilis oavsett stadium (primär, sekundär eller tertiär), samt i latentfas.

2. Screening av gravida och fertilitetsutredning.

3. Screening av patienter med HIV och andra könssjukdomar (STI).

4. Tidig debut av demens.

 

Bakgrundsinformation:

Syfilis (lues) orsakas av Treponema pallidum underarten pallidum som är en spiroket (spiralformad bakterie).

Syfilisantikroppar kan påvisas med specifika serologiska metoder där antigen framställs från syfilisspiroketen (TP,TPPA och syfilis-IGM) och ospecifika serologiska metoder (VDRL) där antigenet utgörs av en speciell fosfolipid.

Analysmetod

Syfilis TP: Screeningtest utförs med en chemiluminiscensmetod för påvisande av totala IgG och IgM antikroppar i serum. Om analysen blir positiv i screeningtest skall provet konfirmeras vidare med TPPA och VDRL analyser.

Syfilis TPPA: Konfirmerande test för syfilis. Positivt resultat talar för aktuell eller genomgången och utläkt infektion. Vanligen kvarstår en positiv TPPA titer i många år, ofta hela livet, även efter behandlad syfilis varför analysen inte anses optimal för bedömning av behandlingseffekt.

Syfilis VDRL: Kompletterar TPPA vid bedömning av misstänkt syfilisinfektion. Kan vara av värde som behandlingskontroll av syfilis. För att ställa diagnosen aktuell syfilis krävs ofta jämförelse av två prover tagna med 4 - 6 veckors mellanrum och påvisande av en serokonversion eller 4-faldig titerstegring.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss

Laboratorieremiss 1, sid 2.

Obs! V.g. ange kliniska uppgifter om aktuell sjukdom samt tidigare syfilis och behandling. Även tidigare värden på TPPA och VDRL om dessa är kända.

Provtagning

Serumrör med gel.

Minimimängd 2 mL helblod.

Förvaring/transport

Serumprovet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

Analys av screeningtest (TP) utförs minst 2 ggr/vecka, men konfirmationstesterna TPPA och VDRL utförs 1 gång /vecka

 

Svarsalternativ;

Syfilis-TP test:

1. Negativ

2. Reaktiv


TPPA test

1. < 40 titer negativ                         

2.  ≥ 40 titer positiv med titerangivelse.                      


VDRL test

1. < 1 Titer VDRL negativ   

2. Positiv i titer 1/1, 1/2, 1/4 osv

 

Svarstid: 2 - 4 dagar vid negativt resultat.

För konfirmering av positivt TP-test med TPPA och VDRL kan svarstiden bli längre (upp till 10 dagar).

Tolkning av svar

Analysresultat av TP, TPPA och VDRL kommenteras med en svarstolkning.

Påvisande av syfilis-antikroppar med specifik test (TPPA) i avsaknad av VDRL kan tala för tidigare genomgången infektion, alternativt infektion i latentfas. Misstanke om eventuell latentinfektion bör diskuteras med eller remitteras till hudläkare / venereolog för att bedöma behov av behandling i syfte att förebygga sena komplikationer och minska smittrisk.

Fynd av positivt VDRL test i hög titer kan tala för aktuell infektion. Behandling ska skötas av hudläkare/venereolog om inte annan överenskommelse finns. Behandlingseffekt följs med kontroll av VDRL titer.

Under de fyra första veckorna vid primär syfilisinfektion utesluter negativ serologi inte syfilisdiagnosen. Uppföljningsprov kan vara relevant. Under den tidiga seronegativa fasen av primär syfilisinfektion (sår) kan diagnosen bekräftas genom påvisande av T. pallidum DNA med PCR metodik.

Intrauterin infektion genom transplacentär överföring av treponemer kan förekomma och ge upphov till kongenital syfilis vilket kännetecknas av IgM-produktion hos det nyfödda barnet. Syfilis-antikroppar av IgG-klass kan överföras från mamman till barnet. Dessa försvinner normalt inom 9 månader.  

Om bestämning av IgM-antikroppar önskas kan provet skickas till externt laboratorium.

Aktuell syfilisinfektion är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-03-08

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-03-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng