Blodtransfusion - Rutiner för beställning av blod


Inför en blodtransfusion ska blodprov tas från blodmottagaren för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar, SOSFS 2009:29 : "Provtagningen ska utföras av hälso- och sjukvårds personal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften." 


Märk prov och remiss

Innan blodprovtagningen påbörjas ska remiss och provtagningsrör vara märkta med patientens personnummer, efternamn samt förnamn eller initialer på förnamn eller om personnummer inte är känt, med reservnummer. Använd om möjligt etikett utskriven från journalsystemet.

Komplettera utskriven etikett med datum och beställd analys. Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar

För nyfödda anges efternamn och personnummer enligt identitetsband eller enligt lokal anvisning.

Etikettering får inte ske efter provtagningen. Lossnar etiketten från provtagningsröret sedan provet tagits ska provet kasseras.
Misslyckas venpunktionen, ska en ny etikett skrivas ut och ett nytt provrör märkas upp.

Identitetskontroll

Vid provtagningen ska patientens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.
Om en sådan kontroll inte kan göras och om patientens muntliga uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas.
Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna. 

Pappersremiss: Ovanstående identitetskontroll ska göras även om patienten är känd för provtagaren. Den som utför provtagningen ska på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontrollen av blodmottagaren är utförd och att märkningen på remiss och provtagningsrören är fullständig och överensstämmer med patientens identitetsuppgifter.


Elektronisk remiss: Den som utför provtagningen ska i journalsystemet Intyga att provet är taget enligt Socialstyrelsens föreskrifter samt fylla i sitt för- och efternamn och skicka beställningen
Viktigt! Den som är inloggad i journalsystemet när remissen skickas är den som slutgiltigt ansvarig för ID-kontrollen.

 

Ofullständigt eller felaktigt märkta prov, oöverensstämmelse mellan uppgifter på rör och remiss eller avsaknad av namnunderskrift medför att rör och remiss kasseras.
Om en elektronisk beställning inte är skickad eller är ofullständigt intygad när provet ankommer blodcentralen kommer provet att kasseras av blodcentralen


För att undvika förväxling ska prov för blodgruppsbestämning och förenlighetsprov(BAS-test/MG-test) tas vid två separata tillfällen. Avsteg från detta kan efter medicinsk bedömning göras i akuta fall och då på den behandlade läkarens ansvar och beslutet ska journalföras. Observera att det krävs en remiss med tillhörande rör för blodgruppering och en remiss med tillhörande rör för BAS-test.

Om förenlighetsprövning behövs inför en transfusion till barn under fyra månaders ålder, får blodgruppsbestämning och förenlighetsprövning utföras på samma blodprov. 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng