Blodtransfusion - Hämtning och utlämning av blodenheter

En blodenhet får hämtas / utlämnas för transfusion, om

  • det av transfusionsdokumentet framgår att blodenheten är avsedd för en specifik patient,
  • överensstämmelse föreligger mellan transfusionsdokument och blodenhet vad avser tappningsnummer, blodkomponent och särskilda egenskaper (komponentkod), och
  • blodenheten har giltlig hållbarhet och är fri från läckage, koagel, missfärgning eller annan skada.


En blodenhet får endast hämtas av personal med behörighet och efter att kontroll för att förhindra förväxling utförts.

Den som ska hämta en blodenhet, ska alltid;

  • ta med en uppgift om patientens identitet, samt vilken typ av komponent som ska hämtas. Endast en patients identitet får finnas på den medhavda ID handlingen. 
  • kontrollera patientens identitet på medhavd ID handling, mot blodkomponentens transfusionsdokument.
  • kontrollera tappningsnummer och komponentkod på transfusionsdokumentet mot motsvarande uppgifter på blodkomponenten.


Erytrocyter och Plasma reserverade till en patient får hämtas i direkt anslutning till transfusion. För att undvika förväxling bör endast en enhet hämtas åt gången.
Vid en större blödning hos en patient medges undantag från detta och flera enheter kan lämnas ut samtidigt till patienten. Blodcentralen kan då vara behjälplig med att packa blodet i en blodtransportbox.

För transport inom sjukhuset ska en blodtransportbox eller särskilda plastpåsar användas av hygien- och sekretesskäl. Plastpåsarna ska inte återanvändas.
Vid längre transporter ska Erytrocyter och Plasma förvaras i kyld blodtransportbox fram till transfusionen. Blodcentralen hjälper gärna till och packar blodet i samband med längre transporter t.ex. ambulanstransporter. 

Trombocyter lämnas ut av Blodcentralens personal eller av personal på respektive kemiska laboratorium. Trombocyter ska transfunderas snarats efter att det hämtats.

Erytrocyter och Plasma får endast förvaras i temperaturkontrollerad blodkyl.
Blodenheter ska efter att de hämtats hanteras på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls, kontamination undviks och förväxlingar förhindras.


Om något är oklart vid reservation eller utlämnande av blodkomponent ska Blodcentralens eller kemiska laboratoriets personal rådfrågas.

Akututlämning
Den patientansvarige läkaren får, om blodmottagarens tillstånd kräver det, besluta om inskräkningar av föreskrivna säkerhets- och kontrollåtgärder.
Beslutet ska dokumenteras och inskränkningarna rapporteras till Blodcentralen.

Kontakta Blodcentralen för omgående utlämning av ordinerade blodkomponenter.
Om akututlämning sker till blodmottagare med känd identitet, ska ID uppgift medtas när blodet hämtas.

Om akututlämning sker till oidentifierad blodmottagare ska rapport om blodmottagarens identitet ske till Blodcentralen så snart som möjligt.

Tag om möjligt prov för blodgruppering och BAS-test före transfusionen. Proverna lämnas snarast möjligt till Blodcentralen för analys. 

 

Reservrutiner
Särskilda rutiner gäller vid driftstörningar på blodcentralen. Driftstöringar- Information till kunden


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng