Preanalytiska faktorers inverkan på analyssvarets riktighet

Transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar besvaras inte med siffervärden och klassas därför som kvalitativa undersökningar. Precis som vid andra typer av mätningar kan det finnas en mätosäkerhet som påverkar riktigheten i analyssvaret. De största felkällorna med inverkan på riktigheten är preanalystiska och kan därför direkt påverkas av beställaren/provtagaren. 

 

Identifikation

 • Patienten måste vara identifierad på ett korrekt sätt
  enligt SOSFS 2009:29.
 • Om patientidentiteten knyts till en felaktig blodgrupp kan i värsta fall en dödlig transfusionskomplikation uppstå. Därför måste identifieringen intygas av provtagaren.
 • Utan korrekt identifiering och utan intygande (underskrift) blir osäkerheten så stor att någon undersökning inte utförs. Felaktigt intygande kan leda till att patienten transfunderas med fel blod.
 • För att få full säkerhet ska blodgruppen bestämmas på två oberoende prover innan patienten ges blod. Detta åstadkoms genom att blodgruppen bestäms på BAS-test röret. Om båda rören tas vid samma tillfälle åsidosätts säkerheten eftersom resultaten då alltid blir lika. En felidentifiering, med ovan nämnda risker, upptäcks då inte.
 • Om inte blodgruppen kan bestämmas korrekt på BAS-test-röret, betraktas patientens blodgrupp som okänd!

 

Anamnestiska uppgifter

 • Om uppgifter om blodtransfusion och/eller stamcellstransplantation inte är uppgivna kan tolkningen av patientens blodgrupp bli felaktig.
 • Om uppgift om given Rh-profylax saknas kan en antikroppsundersökning feltolkas och felaktigt råd om uppföljning under graviditet ges.
 • Uppgift om patientens diagnos kan ha betydelse för tolkning av resultat och beställningens prioritering.
 • För säker tolkning och rådgivning inom mödravården krävs uppgifter om beräknad tid för förlossning och tidigare graviditeter.

 

Provet

 • Prov för blodgruppsbestämning bör vara högst 5 dygn vid undersökningen – felaktigt negativt resultat kan annars erhållas.
 • Prov för förenlighetsprövning (BAS-test) ska avspegla patientens aktuella immunhematologiska status och får därför vid undersökningen vara högst 3 dygn, provtagningsdagen inräknad – oförenlighet mellan patient och transfusionsblod kan annars inte säkert upptäckas.
 • Prov taget ur koppling till dropp kan bli tillblandat med infusionslösningen. Provet ska inte heller tas vid pågående dropp. All sådan spädning kan göra att antikroppar inte upptäcks, t.ex kan en BAS-test bli falskt negativ. Vid pågående dropp: stäng av droppet i minst 5 minuter innan provet tas, se vårdhandbokens rekommendationer.
 • Provtagning i felaktigt provtagningsrör kan medföra att ett felaktigt resultat erhålls.
 • Felaktig förvaring eller transport av prov, för varmt eller för kallt, kan medföra att ett felaktigt blodgrupperingsresultat erhålls eller att oförenlighet mellan patient och transfusionsblod inte upptäcks.   

Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng