Blodtransfusion - Rapport om slutanvändning


Förvaring av påse efter transfusion

Den tomma blodpåsen bör sparas minst 4 timmar i kylskåp eller enligt lokala
föreskrifter, för att kunna undersökas om transfusionsreaktion inträffar.


Rapport om slutanvändning av en blodkomponent

Enligt SOSFS 2009:29, har varje sjukvårdsinrättning skyldighet att till den Blodcentral som lämnat ut en blodkomponent snarast rapportera:
- slutanvändning för en transfunderad blodenhet 
- allvarliga biverkningar/händelser/förväxlingar i samband med transfusionen (transfusionskomplikation), webbaserad rapport.
- upptäckta fel på en blodkomponent, på komponentens märkning eller på bifogad dokumentation.

Om en blodkomponent som hämtas från Blodcentralen eller från en akutdepå utanför Blodcentralen inte transfunderats ska blodkomponenten återlämnas till Blodcentralen.

Sjukhusbaserade användare kan rapportera slutanvändningen av en transfunderad blodenhet via den webbaserade tjänsten, InterInfo. De flesta användare kan nå InterInfo genom ett uthopp direkt från patientjournalsystemet.
Användare som saknar tillgång till InterInfo ska rapportera en blodenhets slutanvändning genom att snarast efter avslutad transfusion sända en kopia av transfusionsdokumentet till Blodcentralen.

Dokumentation och arkivering
Blodcentral ansvarar för att dokumentera och arkivera de uppgifter om en blodenhets slutanvändning som rapporterats från användaren. Detta för att säkerställa full spårbarhet mellan blodgivare och blodmottagare under minst 30 år.

I patientens journal ska Transfusionsdokumentet eller kopia här av sparas. Uppgifter om blodenhetens tappningsnummer och komponentkod, datum och tidpunkt samt vem som ansvarat för transfusion ska arkiveras i minst 10 år efter transfusion. 

 

Reservrutiner
Särskilda rutiner gäller vid driftstörningar på blodcentralen. Driftstöringar- Information till kunden


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng