Blodtransfusion - Så fyller du i remissen

Prov för transfusionsmedicinska laboratorieundersökningar ska alltid åtföljas av ifylld remiss.

Remissen ska vara ifylld med patientens identitetsuppgifter: personnummer, efternamn samt förnamn eller initialer.

Beställaradress och provtagningsdatum ska tydligt anges på remissen. 


Markera tydligt på anvisad plats på remissen vilken undersökning/ bestämning som önskas. Fyll i diagnos och annan relevant information, då detta kan underlätta och snabba upp handläggningen vid oförväntade resultat.  Särskilt viktig är informationen om patienten genomgått stamcells/ benmärgstransplantation. Märk remissen akut om så avses. Informationen om patientens diagnos och indikationen för transfusion är av betydelse för Blodcentralens prioritering av inkomna prover och kan påverka svarstiden.

Innan blodprovtagningen påbörjas ska provtagningsröret vara märkt med patientens personnummer, efternamn samt förnamn eller initialer eller om personnumret inte är känt, med reservnummer.
Använd om möjligt etikett utskriven från journalsystemet. Komplettera utskriven etikett med datum och beställd analys.

Vid provtagningen ska patienten fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband.
Om en sådan kontroll inte kan göras och om patientens muntliga uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas.
Om patienten är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.

Provtagningen ska utföras av hälso- och sjukvårdspersonal som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften. Den som utför provtagningen ska på remissen med sin namnunderskrift intyga att identitetskontrollen av blodmottagaren är utförd och att märkningen på remiss och provtagningsrören är fullständig och överensstämmer med patientens identitetsuppgifter.

Observera att prov som inte tagits i enlighet med gällande föreskrifter inte kan användas för blodgruppering eller förenlighetsprövning och att en förnyad provtagning då krävs. 

Vid beställning av blodkomponenter är det viktigt att ange om blodkomponenter med särskilda egenskaper t.ex. bestrålade blodkomponenter önskas. 

För att undvika förväxling ska prov för blodgruppsbestämning och förenlighetsprov (BAS-test/MG-test) tas vid två separata tillfällen. Avsteg från detta kan efter medicinsk bedömning göras i akuta fall och då på den behandlande läkarens ansvar och beslutet ska journalföras. Observera att det krävs en remiss med tillhörande rör för blodgruppering och en remiss med tillhörande rör för BAS-test/ MG-test. 

Remisser som ej är korrekt ifyllda försenar provhanteringen och föranleder respektive Blodcentral att kontakta beställaren. 

Även webbaserad remiss nedan kan användas.
Fyll gärna i den på skärmen före utskrift.

Webbaserad remiss för Stockholm>>>
 
Webbaserad remiss för Sörmland>>>

Webbaserad remiss för Västra Götaland>>>

 


Informationsansvariga
Sökresultat
Stäng