Transfusionskontroll och ansvar

I Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2009:29 beskrivs ansvar och regler som gäller vid transfusion av blodkomponenter. Det är vårdgivaren som ansvarar för att fastställda rutiner finns för rekvisition av blodkomponenter från en Blodcentral som har Socialstyrelsens tillstånd att bedriva blodverksamhet.

Vårdgivaren ska även säkerställa:

 • att blodkomponenter som har lämnats ut från en Blodcentral hanteras och förvaras på ett sådant sätt att kvaliteten bibehålls.
 • att det finns rutiner för avvikelsehantering.
 • att uppgift om den slutliga användningen av en blodenhet dokumenteras och rapporteras till den Blodcentral som lämnat ut enheten.
 • att det finns ett system för tillfällig identifiering av blodmottagare som saknar fullständiga identitetsuppgifter.

Transfusion av blodkomponenter (Erytrocyter, Trombocyter och Plasma) ska utföras av legitimerad läkare eller sjuksköterska.

Ansvaret för ID-kontroll av blodmottagaren och övriga kontrollåtgärder inför och under pågående transfusion åvilar den som ger blodtransfusionen ("sätter blodet"), se "Anvisning för blodtransfusion". 

I samband med akututlämning av blod till oidentifierad patient ansvarar den som sätter blodet för att komplettera Transfusionsdokument med patientens reservnummer alt personnummer om detta blivit känt.


Blodcentralen ansvarar för:

 • att kontroll och tappning av blodgivare sker i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och anvisningar
 • att alla blodkomponenter bereds och förvaras på ett optimalt sätt samt att de är kontrollerade avseende blodgrupp och innehåll
 • att blodgrupperingar och förenlighetsprövningar utförs enligt gällande föreskrifter

  

Avdelningens personal ansvarar för:  

 • att prov för blodgruppering respektive förenlighetsprövning är tagna i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. 
 • att transfusionen utförs i enligt med ordination. 
 • att blodenhetens blodgrupp är förenlig med patientens blodgrupp och i överensstämmelse med uppgifterna på transfusionsdokumentet. 
 • att transfusionen av blodenheten sker i enlighet med gällande föreskrifter och anvisningar samt att hänsyn tas till ev specifik information på transfusionsdokumentet. 
 • att samtliga transfusionskomplikationer och/eller reaktioner rapporteras skriftligen till Blodcentralen inom 24 timmar från komplikationsdebut. Kontakta Blodcentralen för att få rapportblankett för transfusionskomplikation eller skriv ut en webbaserad rapport
 • att vid transfusionskomplikation föreskrivna åtgärder omedelbart vidtas. 
 • att upptäckta fel på en blodenhet, på enhetens märkning eller på bifogad dokumentation rapporteras till Blodcentralen.  


Övervakning under transfusion
Kontinuerlig övervakning av patienten ska ske av en befattningshavare som har utbildning för och är bedömd som kompetent för uppgiften. Vid transfusion i hemmet ska en sjuksköterska finnas hos patienten hela tiden.

 

Biologiskt förprov
Biologiskt förprov utförs i speciella fall, då det anses erforderligt av Blodcentralens läkare eller patientansvarige läkare.
Det biologiska förprovet innebär att en mindre mängd (ca 20 mL erytrocyter) tillförs patienten, varefter patienten övervakas under ca 10 minuter. Vid symptom tydande på transfusionskomplikation avbryts transfusionen.

 

Reservrutiner
Särskilda rutiner gäller vid driftstörningar på blodcentralen. Driftstöringar- Information till kunden


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng