Sök på hela webbplatsen

vB- Blodgaser

Indikation

Venösa blodgaser används för att följa syra/bas-status på kliniskt stabila patienter.

För kritiskt sjuka patienter rekommenderas endast ett arteriellt taget prov.

I analysen ingår pH, pCO2, basöverskott, standardbikarbonat och laktat.

Analysmetod

Potentiometri/CO-Oximetri.

Remiss

Elektronisk beställning.

Provtagning

-Venblod i hepariniserad spruta

Sprutan skall fyllas enligt tillverkarens anvisningar och blodet blandas noggrant. (Sprutan vänds upp och ned 5 ggr och rullas därefter mellan handflatorna i 5 sekunder).

Luftbubblor får ej förekomma! Om bubblor ses efter provtagning skall de avlägsnas genast, före blandning. 

 

För rätt handhavande, se instruktionsfilm.

 

Gäller endast Västra Götaland:

-Venblod i Na-heparin rör utan gel, se bild och hantering.

Före provtagningen ska patienten vila minst 30 min och provet tas utan stas.

Förvaring/transport

Provet (väl förslutet) transporteras i rumstemperatur och skall analyseras omedelbart (inom högst 30 minuter).

Rörpost rekommenderas ej då den mekaniska stressen som provet utsätts för vid transporten kan påverka flera markörer.

Svarsrutiner

Analys utförs dagligen.

Referensintervall

 

Analys Nedre Övre Enhet
P(vB)-pH Saknas    
P(vB)-pCO2 Saknas    kPa
Ecv-Basöverskott  -3  +3 mmol/L
P-Standardbikarbonat  22  27 mmol/L
P-Laktat 0,5 2,2 mmol/L
Tolkning av svar

Laktat:

Förhöjda laktatnivåer i blod, vilka i de flesta fallen leder till laktacidos, är oftast orsakad av uttalad akut vävnadshypoxi. En annan orsak kan vara olika sjukdomar så som sepsis, diabetes, leverinsufficiens, njurinsufficiens eller förgiftning.
Vid förgiftning med etylenglykol metaboliseras etylenglykol snabbt till glykolat; analysinstrumentet kan inte särskilja laktat från glykolat och ger således falsk höga laktat-värden vid etylenglykolförgiftning.
Har man inte tillgång till etylenglykol-analys kan ett skyhögt laktatvärde (vid cirkulatoriskt stabil patient), ett kraftigt förhöjt osmolalitetsgap och svårkorrigerad metabolisk acidos vara indirekta tecken på etylenglykolförgiftning.

Laktat bildas vid muskelarbete, men nivåerna återgår i vila snabbt till normala halter.
Inom akutmedicinen är laktat en prognostisk markör, då högre nivåer ger sämre prognos.
Laktat bildas även in vitro efter provtagningen, varför snabbt omhändertagande av provröret är avgörande.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-09-26

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng