Sök på hela webbplatsen

P- Laktat (Västra Götaland)

Indikation

Som komplement vid misstanke om laktatacidos.

Remiss

Elektronisk beställning.

Provtagning

Före provtagningen skall patienten vila minst 30 minuter och provet tas utan stas.

Na-heparinrör utan gel, se bild och hantering

eller hepariniserad spruta.

Förvaring/transport

Lämnas omgående till laboratoriet för analys.
Provet ska analyseras så snart som möjligt, ej senare än 30 minuter från provtagning

Referensintervall

0,7 - 2,5 mmol/L

Tolkning av svar

Förhöjda laktatnivåer i blod, vilka i de flesta fallen leder till laktacidos, är oftast orsakad av uttalad akut vävnadshypoxi. En annan orsak kan vara olika sjukdomar så som sepsis, diabetes, leverinsufficiens, njurinsufficiens eller förgiftning.
Vid förgiftning med etylenglykol metaboliseras etylenglykol snabbt till glykolat; analysinstrumentet kan inte särskilja laktat från glykolat och ger således falsk höga laktat-värden vid etylenglykolförgiftning.
Har man inte tillgång till etylenglykol-analys kan ett skyhögt laktatvärde (vid cirkulatoriskt stabil patient), ett kraftigt förhöjt osmolalitetsgap och svårkorrigerad metabolisk acidos vara indirekta tecken på etylenglykolförgiftning.

Laktat bildas vid muskelarbete, men nivåerna återgår i vila snabbt till normala halter.
Inom akutmedicinen är laktat en prognostisk markör, då högre nivåer ger sämre prognos.
Laktat bildas även in vitro efter provtagningen, varför snabbt omhändertagande av provröret är avgörande.

Skribent: Bahare Makvandi, ST-läkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2020-01-14

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 2015-01-30

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng