Sök på hela webbplatsen

COVID-19 (SARS-CoV-2 RNA)

För information om beställningskoder, analysnamn och provtyper.

Läs mer


 

Beställningskod Analysnamn Provtyp

NPHSARS2

NPH-SARS-Cov-2

Nasofarynxssekret

SVSARS2

SV-SARS-CoV-2

Svalgsekret

SPUSARS2

SPU-SARS-CoV-2

Sputum

BALSARS2

BAL-SARS-CoV-2

Bronkprov

SNSCOV2

Sv/nä/sal-SARS-CoV-2

Poolat prov från näsa, svalg och saliv, egenprovtagning

Stockholm: 

NSCOV2

Näs/sv-CoV-2-egenprov

Poolat prov från näsa och svalg, egenprovtagning

Västra Götaland:

GURGCOV2

Gurg-SARS-CoV-2

 

Gurgelprov

 

  

Indikation

Provtagningsindikationer ändras i snabb takt. Var god se aktuell information från Folkhälsomyndigheten, klicka här. samt Nationell strategi för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19.

 

Indikationer kan inkludera till exempel:

  • Misstanke om COVID-19 hos sjukhusvårdade patient och brukare på särskilda boenden.
  • Misstanke om COVID-19 hos personal inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
  • Misstanke om COVID-19 hos personal inom övrig samhällsviktig verksamhet alt. övriga relevanta delar av samhället.
  • Misstanke om COVID-19 hos individer i befolkningen med milda symtom.     

 

För kombinerad diagnostik av SARS-CoV-2, influensa A, influensa B och RSV finns separat test tillgängligt, se anvisning.

 

Läs mer


SARS CoV-2 är ett Coronavirus som ger sjukdomen COVID-19. Coronavirus är en stor virus familj. Det finns minst hundratals coronavirus i djurvärlden. De kan orsaka sjukdom hos olika däggdjur och fåglar. Endast 7 stycken är kända hittills för att orsaka infektion hos människor. Framförallt handlar det om luftvägsinfektioner. Humana Coronavirus 229E, NL63, OC43, HKU1 ger oftast milda förkylningar och finns över hela världen. Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) kan ge svåra infektioner hos människor men finns oftast i begränsade exponeringsområden. Det första viruset döpt med etikett Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS CoV) ger mycket svåra infektioner men har inte påträffats sedan många år.

 

Analysmetod

Molekylärbiologisk analys för nukleinsyrapåvisning (RNA), för mer information klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller pappersremiss, Laboratorieremiss 1.

För kunder som använder Laboratorieremiss 1 (alternativt  Laboratorieremiss Allmän ) använd reservetikett och ange tydligt "Covid-19 PCR" på remissen.

 

Här finns exempel på korrekt ifylld remiss för brukare inom äldreomsorg/SÄBO samt primärvård/hemsjukvård personal "tillbaka till jobbet" prover. 

 

Västra Götaland:

För effektiv hantering av provsvar: Remissen måste innehålla ett smidigt, nåbart telefonnummer till svarsmottagaren inom äldreomsorg/SÄBO så att vi kan lätt meddela positiva svar. Analysen körs flera gånger dagligen alla dagar i veckan så om ett provsvar kan förväntas under en helg är det relevant att meddela ett nummer som vi kan ringa positiva svar även på helger

Provtagning

OBS! Alla pinnar ska tas bort ur rören efter provtagning.

 

Provtyp Provtagningsmateriel Provtagning
OBS! Provta allvarligt sjuka helst från nedre luftvägar (bronkprov, sputum) då nasofarynxprov kan vara jämförelsevis mindre känsligt i dessa fall.
 
Nasofarynxsekret

Provtagningsset, universellt
eSwab (blå kork).
 

alternativt


Flockad pinne, NaCl-rör

 

alternativt

Flockad pinne, mNAT-rör 
(gäller Stockholm och Sörmland).

 

Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningen. Prov tas med provtagningspinne som, via näsöppningen, försiktigt förs längs näsbotten tills spetsen når bakre svalgväggen.
Pinnen roteras i ca 5 sek för att få så mycket material som möjligt. Placera pinnen i röret med transportvätska. Skaka av pinnen kraftigt i röret. Ta ur pinnen ur röret och kasta den. Skruva på korken.
Svalg

Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork). 

alternativt

Flockad pinne NaCl-rör

 

alternativt
 

Flockad pinne, mNAT-rör (gäller Stockholm och Sörmland).

Obs! Rekommenderas INTE att ta svalgprov som enskild provtyp utan provta hellre från nasofarynx eller poolat prov, som beskrivit nedan.
Ta provet från bakre svalgväggen. Det är viktigt att skrapa slemhinnan med provtagningspinnen. Placera pinnen i röret med transportvätska. Skaka av pinnen kraftigt i röret. Ta ur pinnen ur röret och kasta bort den. Skruva på korken.
Sputum Sputumrör alt. sputumburk med ytterförpackning. Provtagning sker helst på morgonen, gärna med hjälp av sjukgymnast.
Låt patienten skölja munnen med sterilt vatten före provtagning.
Patienten ska hosta upp sekret från nedre luftvägarna.
Bronkprov   (BAL, bronksköljvätska,
trakealsekret) 
  Se anvisning för Bronkial- och trakealsekret BAL
Poolat prov nässekret/ svalgsekret/ saliv Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork). eller NaCl-rör samt flockad nasofarynxpinne / bomullspinne och plastmugg.

alternativt

Flockad pinne, mNAT-rör samt flockad nasofarynxpinne  och plastmugg.

Provtagningsinstruktion för utskrift, Eswab (Västra Götaland).

 

 

Provtagningsinstruktion för utskrift, Region Sörmland.

 

 

Provtagningsinstruktion för utskrift, Eswab / mNAT-rör (Stockholm).

 

Poolat prov nässekret/ svalgsekret Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork). (gäller Stockholm)  Se länk för egenprovtagning
Gurgelprov 
(OBS! Gäller enbart för VG och på initiativ av smittskydd.)
Provtagningsset för gurgelprov. Se länk för provtagningsinstruktion

 

Om rekommenderat provtagningsset universiellt eSwab inte finns att tillgå, finns här en klickbar lista med Alternativa provtagningsmaterial.

Förvaring/transport

Efter provtagning, torka av provtagningsröret med sprit, var uppmärksam på att remissetiketten inte skadas vid rengörning. Avspritat prov transporteras helst i skyddshylsa.

 

Provet kan förvaras i kyl upp till 5 dygn i väntan på transport.

Skickas/transporteras i rumstemperatur eller i kyla.

 

Sörmland: Prov ska alltid lämnas till Kemlab.

Svarsrutiner

Stockholm: Analys utförs vardagar, måndag till fredag.

Sörmland: Analys utförs måndag-lördag. Söndagar endast beställd akutanalys.

Västra Götaland: Analys utförs måndag-söndag.

 

Svarstid:

Förväntad svarstid för prioritetsgrupp 1 och 2 är 0-2 dagar

Förväntad svarstid för prioritetsgrupp 3 och 4 är 2-4 arbetsdagar.

Vid hög provbelastning på laboratoriet kan svarstiden bli fördröjd.

Vid behov av snabbt svar (inom 2 timmar) se anvisning Stockholm, Sörmland: Akut / dygnet runt - SARS CoV-2, COVID-19, Västra Götaland: Akut / dygnet runt.

 

Svarstext:
SARS-CoV-2 PÅVISAD / ej påvisad / ej bedömbar

Ett påvisat resultat uppfyller falldefinitionskriterier för bekräftat fall enligt Folkhälsomyndighetens definition.

Laboratoriet anmäler fallen enligt smittskyddslagen. Angående behovet av klinisk anmälan på påvisade fall var god se regionala/lokala sjukvårdsbestämmelser.

 

Svarsrutiner:

Västra Götaland: Sjukhuskunder svaras elektronisk samt positiva svar rings ut enligt överenskommelse.

Övriga kunder får svar enligt sina normala rutiner. Positiva svar rings ut till SÄBO, om nåbart telefonnummer har angetts på remiss.

 

Sörmland: Sjukhuskunder svaras elektronisk samt positiva svar rings ut enligt överenskommelse.

 

Stockholm: Svar enligt normala rutiner.

 

Tolkning av svar

Vid resultat "ej bedömbar" eller "ej påvisad" och fortsatt stark misstanke om COVID-19 infektion rekommenderas nytt prov helst från nedre luftvägar.

SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19 är anmälningspliktig och smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-08-30

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng