Sök på hela webbplatsen

ESBLcarba smittspårning, Stockholm

Indikation

ESBLcarba (extended-spectrum beta-lactamase, karbapenemas) är ett samlingsnamn för enzymer som bryter ned antibiotika ur betalaktamgruppen, inklusive karbapenemer. ESBLcarba förekommer framförallt hos gramnegativa tarmbakterier (Enterobacteriaceae), som till exempel Escherichia coli och Klebsiella pneumoniae. Dessa bakterier förekommer normalt i tarmfloran hos friska människor utan att orsaka infektion (kolonisation), men kan även orsaka olika behandlingskrävande infektioner såsom urinvägsinfektioner och bukinfektioner.

ESBLcarba är anmälningspliktiga och smittspårningspliktiga och ska anmälas av både laboratoriet och behandlade läkaren. Smittspårning görs i en del fall efter samråd med Vårdhygien och/eller Smittskydd.

Läs mer


Spridning av ESBLcarba-bildande bakterier sker framförallt via fekal-oral smitta. Förorenade händer och handskar kan överföra smitta mellan patienter.

Man kan bli smittad via mat och vatten som är förorenade med tarmbakterier, framförallt i samband med utlandsresa. Bakterierna sprids också via händerna efter toalettbesök. I vården kan ESBLcarba bildande bakterier överföras från sår och katetrar mellan patienter, främst via händer.

Om en ESBLcarba-bärande patient har diarré, urin- eller faecesinkontinens, bukdränage, tarmstomi, urinkateter, RIK (ren intermittent katetrisering av urinblåsan), tracheostoma, PEG, större omläggningskrävande sår eller assisterad andning ökar risken för spridning. Även kognitiv svikt kan bidra till ökad risk för smittspridning.

Noggrann handhygien och strikt följsamhet till basala hygienrutiner är den enskilt viktigaste faktorn för att minimera smittspridning från en patient med ESBLcarba. ESBLcarba-bärarskap kan sannolikt vara långvarigt och även döljas av antibiotikabehandling.

ESBLcarba-bildande bakterier påvisas i konventionell odling från t ex urin, sårsekret, luftvägssekret. Vid avföringsscreening med specifik frågeställning görs särskild riktad odling.

  

Referenser:

  1. Att förebygga vårdrelaterade infektioner. Ett kunskapsunderlag; s 96–121. Socialstyrelsen: 2006.
  2. Basal hygien inom hälso- och sjukvården mm Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:19 (M).
  3. ESBL-producerande tarmbakterier. Ett kunskapsunderlag med förslag till handläggning för att begränsa spridningen av Enterobacteriaceae med ESBL. Smittskyddsinstitutet: 2013.
  4. ESBL, Socialstyrelsens webbplats http://www.socialstyrelsen.se/smittskydd/sjukdomar/smittsammasjukdomarochsmittamnen/esbl
  5. Multiresistenta bakterier, Vårdhandboken http://www.vardhandboken.se
  6. Multiresistenta bakterier i svensk hälso-& sjukvård – en nationell handlingsplan, www.srga.org
  7. Smittskyddsinstitutet, se extern länk http://www.smittskyddsinstitutet.se/sjukdomar/esblcarba/
  8. Gaibani P, Ambretti S, Berlingeri A, Cordovana M, Farruggia P, Panico M, Landini MP, Sambri V. Outbreak of NDM-1-producing Enterobacteriaceae in northern Italy, July to August 2011. Euro Surveill. 2011 Nov 24;16(47):20027.
Analysmetod

Särskild riktad odling och därefter PCR analys för verifiering.

Remiss

ESBLcarba smittspårning kan beställas elektroniskt (ESBL-CARBAsmittspår).

Vid beställning via pappersremiss anges analysnamnet "ESBLcarba smittspårning"

Provtagning

Det är respektive Landsting som har ansvar för rutiner vid MRB-screening inklusive ESBLcarba och som ger ut instruktioner för vilka patientgrupper som är aktuella för provtagning. Även rekommenderad provtagningslokal dvs vart på kroppen provet ska tas, kan variera mellan olika landsting. Se därför alltid även lokala anvisningar vid provtagning.


Använd ytterhylsa vid transport, se Folkhälsomyndighetens publikation Packa Provet Rätt.

 

Provtyp Provtagningsmateriel  Provtagning
Feces, rektum Provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork)   Provtagningspinnen doppas i feces alt. för in provtagningspinnen ett par cm i rektum. Kontrollera att det finns avföring på pinnen.
Sår, hudlesion Pinnen tas med viss kraft och roteras ordentligt mot sårkanten/hud.
Infarter; CVK/PVK, drän etc Provet tas från/runt insticksstället. 
Urin (KAD bärare) Sterilt plaströr med skruvlock för urin 

 Se, urinodling
Förvaring/transport

Förvaras och transporteras kylt.

Svarsrutiner

Analysen utförs dagligen.


Svarstider:
Negativa resultat 2 - 3 dygn.
Positiva resultat 2 - 5 dygn.


Provsvar:

Odling;      Växt av ........../    Ingen växt av ................
PCR analys/eller verifiering;    PÅVISAD   /   ej påvisad

Skribent: Claudia Popa, Överläkare, Klinisk Mikrobiologi och virologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2022-08-31

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng