Sök på hela webbplatsen

Tuberkulos DNA (MTB/RIF) / Sörmland och Västra Götaland

Indikation

Misstanke om aktiv lungtuberkulos.

Ej för behandlingskontroll.

Patienten bör ej ha erhållit mer än 3 dagars antibiotikabehandling mot tuberkulos de senaste 6 månaderna.


Analysen detekterar de arter som ingår i Mycobacterium tuberculosis-komplexet (M. tuberculosis, M. bovis, M. bovis BCG, M. africanum, M. caprae, M. microti, M. canettii, M. mungi, M. orygis och M. pinnipedii).

M. tuberculosis orsakar merparten av tuberkulosfallen. 

Analysen detekterar inte atypiska mykobakterier.

 

Vid misstanke om latent tuberkulos rekommenderas Quantiferon-test och/eller PPD.


Analysen är ett komplement till sedvanlig tuberkulosdiagnostik och ersätter inte direktmikroskopi för påvisning av syrafasta stavar, odling eller den resistensbestämning som utförs på externt speciallaboratorium.

Analysen kan bidra till snabbare diagnos i de fall tuberkulos påvisas. Ett till två negativa svar från representativa sputum kan indikera att patienten sannolikt inte är höggradigt smittsam men ska bedömas tillsammans med radiologisk undersökning av lungorna och övrig klinisk bild.

I testet ingår även en screening för multiresistent tuberkulos då den detekterar mutation i genen för Rifampicinresistens.

Läs mer


 

Tuberkulos smittar genom inandning av aerosoler innehållande bakterier som infekterar lungorna. Vanligen krävs det nära kontakt för att smitta ska ske. Vid lungtuberkulos kan hålrum, så kallade kaverner, bildas. Det är när dessa bryter igenom till bronkerna som bakterier kan hostas upp och orsaka smittspridning.

Lungtuberkulos är den vanligaste sjukdomsmanifestationen (60-70%). Bakterierna kan även sprida sig till andra delar av kroppen och kan orsaka infektion i princip alla kroppens organ. 5-10 % av de som smittats med tuberkulos utvecklar aktiv sjukdom. Övriga har så kallad latent tuberkulos. Vanligen blir sjukdomen aktiv under de första två åren men några aktiverar många år senare.

Immunsuppression, till exempel i samband med HIV-infektion, behandling med TNF-alfa-hämmare eller långvarig kortikosteroidbehandling kan aktivera latent tuberkulos.

Tuberkelbakterier växer mycket långsamt vilket gör att det tar 1-8 veckor innan de växer fram vid odling och ytterligare cirka 1-3 veckor innan man har en fenotypisk resistensbestämning. Behandlingen inleds alltid med fyra olika antibiotikapreparat för att minska risken för resistensutveckling.

Det finns även andra sorters mykobakterier, så kallade atypiska mykobakterier. Dessa är miljöbakterier där några av dem kan orsaka infektioner hos människan. Atypiska mykobakterier detekteras inte av analysen Tuberkulos-DNA. Däremot ses dessa bakterier vid direktmikroskopi vid färgning för syra fasta stavar.

Analysmetod

Realtids-PCR (DNA/RNA), för mer information klicka här.

Remiss

SkaS Skövde/Lidköping: 
Elektronisk remiss i Melior. Analysen utförs på laboratoriet i Skövde men kan beställas av alla inom SkaS med tillgång till Melior.


Sörmland: 
Elektronisk remiss i sjukvårdens journalsystem inom klinisk kemi. Analysen utförs på laboratoriet i Eskilstuna men kan beställas av alla med tillgång till sjukvårdens journalsystem.

Provtagning

Ett sputum bör vara minst 1 ml och som mest 4 ml i en burk.

Provtagningsmateriel: Sputumburk/rör med ytterförpackning.

Märk burken med en beskrivning av innehållet till exempel sputum.

Sätt röd etikett på ytterförpackningen samt säg till vid inlämning av provet (gäller Västra götaland).

 

Provet bör tas före antibiotikabehandling.

Provtagning bör helst utföras på morgonen, gärna med hjälp av fysoterapeut. Målet är att erhålla sekret från nedre luftvägarna. Meddela patienten detta.

Det är viktigt att säkerställa att sputum skickas till externt tuberkuloslaboratorium innan analysen beställs. Därefter bör ytterligare 2 sputum skickas för sedvanlig rutindiagnostik. Skickeprovsanalyser för tuberkulos kan beställas på Unilabs pappersremiss.

 

Analysen kan utföras på annat provmaterial i vätskeform. Testet är ej validerat för andra provmaterial än sputum och resultatet måste då tolkas med försiktighet.

Exempel på övriga provmaterial som kan vara aktuella är bronkialsköljvätska, ventrikelsköljvätska samt lymfkörtelaspirat. Kontakta gärna laboratoriet vid osäkerhet om provmaterialet kan analyseras.

Många provmaterial innehåller ämnen som kan inhibera testet och resultera i svaret ej bedömbart prov. Pleuravätska innehåller mycket små mängder bakterier varför odling från pleurabiopsi rekommenderas i första hand.

Feces, urin, blod och benmärg analyseras inte.

För övriga provmaterial är det också viktigt att alltid odla.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

När dessa prover lämnas till laboratoriet i Skövde/Eskilstuna skall de alltid lämnas in vid laboratoriets provinlämningslucka. 

Om prov skickas från andra sjukhus än Skövde/Eskilstuna, kontakta laboratoriets personal för att förvarna om att ett prov är på väg. 

OBS! Vid fel provtagningsmateriel eller fel remiss kan analys inte utföras.

Svarsrutiner

Analys utförs dagtid måndag till fredag och i Västra götaland även lördag och söndag.


Svarstid: 
Telefonsvar lämnas på Tuberkulos-DNA-resultatet efter 2 timmar i Västra götaland om provet inkommit före kl 14 alla dagar i veckan. I Sörmland erhålls svar inom ett dygn (vardagar).

Tuberkulos-DNA negativa sputumprover slutsvaras tillsammans med bedömning av representativitet nästkommande vardag.

 

Svarstext:
Mycobacterium tuberculosis-komplexet PÅVISAD / ej påvisad

Samt i förekommande fall med kommentaren: Mycket låg mängd av Tuberkulos-DNA nära testets detektionsgräns har påvisats.

Mutation för Rifampicinresistens (rpoB-gen) PÅVISAD / ej påvisad / ej bedömbar

 

Fynd av Mycobacterium tuberculosis-komplexet är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen.

Tolkning av svar

Vid negativ DNA-analys av sputumprov utförs bedömning av provets representativitet för nedre luftvägarna med direktmikroskopi. Samlat slutsvar kommer då både DNA-analys och mikroskopi är utförda.

Ett negativt resultat på detta test utesluter inte aktiv tuberkulos.

Detta test ersätter inte odlingsanalys på externt speciallaboratorium.

Efter antibiotikabehandling kan Tuberkulos-DNA vara påvisbart under flera månader eftersom testet även detekterar döda bakterier.

Påvisad mutation för rifampicinresistens betyder inte alltid att det föreligger en fenotypisk resistens för rifampicin och man behöver göra ytterligare resistensbestämning för att verifiera fyndet.

 

Analysen Tuberkulos-DNA har hög känslighet för att möjliggöra detektion av bakterier från provmateriel som ofta innehåller låga bakteriemängder. Exempel på sådana prover är sputum från HIV-positiva, sputum från barn samt extrapulmonella prover. Då mycket låga nivåer nära testets detektionsgräns detekteras är den kliniska betydelsen mer osäker.

Skribent: Camilla Kiszakiewicz, Specialistläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2021-12-06

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng