Sök på hela webbplatsen

Tuberkulos-specifikt antigen, Quantiferon TB

Indikation

Analysen är en indirekt metod avsedd att vara till hjälp vid diagnos av tuberkulos.Testet är bäst lämpat för att påvisa latent tuberkulos och mindre lämpat för aktiv sjukdom.

Quantiferon TB kan användas i stället för eller som ett komplement till PPD:

-  vid screening av immigranter.

-  som riktad hälsokontroll av immunsupprimerade patienter med risk för reaktivering av tuberkulos, t.ex vid HIV.

-  inför behandling med immunmodulerande läkemedel som t.ex TNFalfa-hämmare.

-  inför arbete eller vistelse i miljö med ökad risk för exponering för tuberkulos, t.ex  inom sjukvård eller inför studier/arbete där tuberkulos hos anställda kan innebära risker för andra.

 

Vid misstanke om aktiv tuberkulos bör i första hand en annan metod övervägas, se vidare under "läs mer":

 

Läs mer


 

Diagnostik av tuberkulos utförs på externt referenslaboratorium, se Mykobakterier (Tuberkulos, TB) odling/ direktpåvisning/ PCR.

Vid önskemål om snabb diagnostik kan PCR-analys (Tuberkulos-DNA) beställas som komplement till odling/direktpåvisning/PCR. Tuberkulos-DNA beställs elektroniskt och utförs i Eskilstuna och Skövde.

Analysmetod

Quantiferon TB är en interferon-gamma frisättningstest (IGRA-test) som mäter det cellmedierade immunsvaret mot vissa specifika tuberkulosantigener.

Om patienten tidigare har exponerats för tuberkulos kommer patientens T-celler i blodprovet att stimmuleras med de specifika tuberkulosantigenerna i teströren. Denna stimmulering framkallar utsöndring av cytokinet interferon-gamma som detekteras i testet.

Antigenerna i testet saknas hos de BCG-stammar som används för vaccination vilket gör att testet är specifikt och kan skilja mellan BCG vaccination och latent tuberkulos.  Antigenerna saknas även i de flesta icke tuberkulösa mykobakterierna, men kan hos M. kansasiiM. szulagi och M. marinum ge falskt positivt resultat då de också har samma specifika antigen.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1, sid 2.

Provtagning

Provtagningsmateriel

Ett provtagningskit med fyra vakuumrör särskilt avsedda för testet:  

ett rör med grå kork (NIL), ett rör med grön kork (TB1 antigen) ett rör med gul kork (TB2 antigen) och ett rör med lila kork (Mitogen). 

Stockholm: provtagningsmateriel beställs via kundtjänst.stockholm@unilabs.com


Sörmland: provtagningsmateriel beställs från Unilabs mikrobiologi i Eskilstuna via e-post: kundtjanst.sormland@unilabs.com

 

Västra Götaland: provtagningsmateriel beställs från kundtjanst.vg@unilabs.com eller på Marknadsplatsen. För våra avtalskunder inom Göteborgsområdet skicka, som tidigare, till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, se deras anvisning.


Observera att provtagning bör ske i samråd med infektions- och lungmedicinsk expertis samt smittskydd i respektive landsting. 

 

Provtagning 

Provtagning måste planeras så att rören når laboratoriet inom 16 timmar.

Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör Tuberkulos-Ag tas senast på avläsningsdagen av PPD alternativt kan Tuberkulos-Ag tas 10 veckor efter PPD sättning.

Kontrollera utgångsdatumet på provtagningsrör. Efter utgångsdatum ska rören inte användas. 

Etiketterna ska klistras på rören så att de inte skymmer den svarta markeringen för fyllnadsnivå eller provvolymen i röret, se bild.

Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen, elektroniskt eller på pappersremissen. 

Använd en hylsa och kanyl för venprovtagning. Provtagning utförs som en vanlig provtagning med vacuumrör. Den svarta markeringen på vardera rör anger den giltiga provvolymen (0,8-1,2mL). Röret drar långsammare än vanliga vaccutainerrör. Det är viktigt att låta röret vara kvar på kanylen 2-3 sekunder extra för att den giltiga provvolymen ska erhållas. Blodet måste vara inom den svarta markeringen för att analysen ska kunna utföras.

Om venprovtagningsset med slang (s k vingkanyl) används, ska ett slaskrör användas innan provtagningen (för att tömma slangen på luft).

 

Ta proverna i följande rörordning:

1. NIL (grå kork) negativ kontroll
2. TB1 antigen (grön kork)

3. TB2 antigen (gul kork)
4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll

 

Alternativt kan blodet (minst 5 mL) tas i ett litium-heparinrör. Invertera röret försiktigt flera gånger för att lösa upp litium-heparin.  Använd aseptisk teknik för att sedan överföra 1 mL blod till varje rör.

Kontrollera att blodnivån är inom den svarta markeringen.

Provet får inte tas kapillärt.

 

Direkt efter provtagningen

Håll rören med korken uppåt och skaka dem 10 gånger för hand. 

Detta moment är mycket viktigt eftersom hela rörets insida måste komma i kontakt med blod. När blodet börjar skumma och täcker hela rörets insida som en film är hanteringen klar.

Förvaring/transport

Prover ska förvaras (före och under transport) i rumstemperatur (22°C ± 5°C).

Packa ner rören i  originalförpackningen och skicka den snarast till laboratoriet.

Prover måste nå laboratoriet inom 16 timmar efter provtagning 

Måndag - fredag 07:30 -16:00.

I Skövde kan prover även lämnas in kvällstid.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstider: normalt inom 1 vecka.

Tolkning av svar

Testet mäter det cellulära immunsvaret efter exposition till tuberkelbakterier. Testresultaten rapporteras i IU/mL för påvisning av inferferon-gamma (IFN-γ) men resultattolkningen för en enskild patient för TB1 och TB2 är endast kvalitativ: positiv, negativ eller ej bedömbar. Den uppmätta IFN-γ- nivån kan inte korreleras till något stadium eller någon grad av infektion, nivå av immunsvar eller sannolikheten för att den fortsätter till en aktiv sjukdom.

Resultat

IU/mL

TB1

(tolkning av resultat)

TB2

(tolkning av resultat)

<0,35

Negativ

Negativt

≥ 0,35

Positiv

Positiv

 

 

 

 

 

Negativt resultat tyder på att patientens immunförsvar inte har reagerat på tuberkelbakterier. Falskt negativa resultat kan bero på infektionens stadium (t.ex. provet har erhållits före utvecklingen av cellulärt immunsvar), olika komorbida förhållanden som påverkar immunstatusoch vid preanalytiska/analytiska fel.

Positivt resultat tyder på att patientens immunförsvar har mött och reagerat på tuberkelbakterier. Positivt resultat tyder dock inte att patienten har aktiv tuberkulos. Resultatet ska följas av ytterligare medicinsk och diagnostisk utvärdering för bedömning av resultat. Falsk positivt resultat kan förekomma i sambans med en boostringseffekt av PPD. Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör Quantiferon tas senast på avläsningsdagen av PPD, alternativt kan man ta prover 10 veckor efter PPD sättning.

Svårbedömt resultat. Värdena mellan 0,2 och 0,99 betraktas mindre säkra på grund av variationer i samband med både provtagning och analys. Nytt prov rekommenderas i dessa fall.

Ej bedömbart resultat kan bero på olika skäl bl. a hög IFN-γ bakgrundsnivå (p g a en annan pågående infektion eller immunaktivering av annan orsak), felaktig provtagning/provhantering eller låg positiv kontroll vilket förekommer om patienten är immunsupprimerad. Det kan också förekomma hos barn under 5 år och hos gravida.

I oklara fall kan testet kompletteras med ett annat IGRA test (T-spot TB) som utförs på Folkhälsomyndigheten.


TB1 röret stimulerar cell medierad immunrespons från CD 4 (T-hjälpar-lymfocyter) medan TB2 röret stimulerar cell medierad immunrespons från CD 8 (cytotoxiska T-lymfocyter). Det har beskrivits att CD 8 celler aktiveras i högre grad hos patienter med aktiv tuberkulossjukdom jämfört med patienter med latent tuberkulos (LTBI).

Skribent: Sofia Hinnerdal, ST-läkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-10-11

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng