Sök på hela webbplatsen

TB- specifikt antigen, Quantiferon

Indikation

Den här laboratorieanvisningen gäller Sörmlands kunder.

Stockholm och Västra Götaland, se under provtagning nedan.

 

-  Testet är bäst lämpat för att påvisa latent tuberkulos, medan det är mindre väl lämpat för aktiv sjukdom.

Både provtagning och utvärdering bör ske i samråd med infektionsklinik och/eller lungklinik i respektive landsting. Analysresultatet ska relateras till anamnes, etiologi och övriga undersökningar.

Quantiferon kan användas i stället för eller som ett komplement till PPD:

-  Vid screening av immigranter.

-  Som riktad hälsokontroll av immunsupprimerade patienter med risk för reaktivering av tuberkulos, t.ex vid HIV.

-  Inför insättande av immunmodulerande läkemedel som t.ex TNFalfa-hämmare.

-  Inför arbete eller vistelse i miljö med ökad risk för tuberkulos, t.ex  inom sjukvård eller inför studier/arbete där tuberkulos hos anställda kan innebära risker för andra.


Analys av TB-specifikt antigen används för att identifiera personer vars immunsystem exponerats och reagerat mot tuberkelbakterier. Ett positivt test innebär inte att patienten har aktiv tuberkulos och ett negativt test utesluter inte smitta.

Vid misstanke om aktiv tuberkulos krävs annan provtagning: Diagnostik av tuberkulos utförs på externt speciallaboratorium, se Mykobakterier (Tuberkulos, TB) odling/ direktpåvisning/ PCR.

Vid önskemål om snabb PCR-analys kan Tuberkulos-DNA beställas som komplement  till odling/direktpåvisning/PCR. Tuberkulos-DNA beställs elektroniskt och utförs i Eskilstuna och Skövde.

Analysmetod

Quantiferon är en interferon-gamma release assay (IGRA-test) som mäter det cellmedierade immunsvaret mot vissa specifika tuberkulosantigener.

Om patienten tidigare exponerats för tuberkulos stimuleras patientens T-celler i blodprovet av de specifika tuberkulosantigenerna i testet. T-cellerna kommer att producera interferon-gamma som kan påvisas i testet.

Antigenerna i testet saknas hos de BCG-stammar som används för vaccination och även hos de flesta icke tuberkulösa mykobakterierna vilket gör att testet kan skilja mellan BCG vaccination och latent tuberkulos.

De icke tuberkulösa bakterierna M.kansasii, M.szulagi och M.marinum kan ge falskt positivt resultat då de också har samma specifika antigen.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1, sid 2.

Provtagning

Stockholm: Prov vidarebefordras till Karolinska Universitetssjukhuset, se deras anvisning.
För optimal provhantering måste Quantiferon-rör anlända till Unilabs Laboratoriemedicin i Huvudsta (Solna) innan kl. 15:00 vardagar (dvs. mellan 8:00-15:00).


Västra Götaland
: Prov analyseras av Unilabs. Provtagningsmaterial beställs från kundtjanst.vg@unilabs.com eller på Marknadsplatsen. Proverna måste, som tidigare, nå laboratoriet samma dag som provtagningen är gjord och kan i Skövde även lämnas in kvällstid. Följ anvisningarna i provtagningskitet! 

För våra avtalskunder inom Göteborgsområdet skicka, som tidigare, till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, se deras anvisning.


Sörmland:

Observera att provtagning bör ske i samråd med infektions- och lungmedicinsk expertis samt smittskydd i respektive landsting.

Planera provtagningen initialt i samråd med laboratoriet.

Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör Quantiferon tas senast på avläsningsdagen av PPD, alternativt kan man ta prover 10 veckor efter PPD sättning.

Förberedelser

Fyra specialrör samt hylsa och kanyl i en förpackning (Quantiferon -Plus test).

Beställs från Unilabs mikrobiologi i Eskilstuna via e-post: kundtjanst.sormland@unilabs.com

Fyra vacuumrör levereras per provtagning, NIL (grå kork), TB1 antigen (grön kork), TB2 antigen (gul kork) och Mitogen (lila kork).


Provtagning

Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen elektroniskt eller på pappersremissen. 

Använd medföljande hylsa och kanyl, alternativt butterfly för venprovtagning. Provtagning utförs som annan provtagning med vacuumrör. Rören ska fyllas med 1 mL blod. Det är viktigt att låta röret sitta kvar på kanylen under 2-3 sekunder efter det att röret verkar ha fyllts färdigt.

Alternativt kan ett litium heparin-rör utan gel användas för att samla minst 5 mL blod. Invertera röret försiktigt flera gånger för att lösa upp litium heparin. Använd aseptisk teknik för att överföra sedan 1 mL blod till varje rör.

Kontrollera att blodet når till den svarta markeringen på röret. Om venprovtagningsset med butterfly används, tag ett slaskrör innan provtagningen för att tömma slangen på luft.

 

Fyll rören i följande ordning

1. NIL (grå kork) negativ kontroll
2. TB1 antigen (grön kork)

3. TB2 antigen (gul kork)
4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll


Direkt efter provtagningen

Skaka rören för hand. Håll rören med korken uppåt. Skaka rören kraftigt upp och ned ca 10 gånger i minst 5 sekunder. Momentet är mycket viktigt eftersom antigenet måste lösas upp i blodet. När blodet börjar skumma och täcker rörväggen som en film är hanteringen klar.

Förvaring/transport

Provet förvaras före och under transport i rumstemperatur. OBS! inte i kyl.

Skicka rören snarast till laboratoriet, använd kartongen.

 

Västra Götaland och Sörmland: Provet måste nå laboratoriet inom16 timmar efter provtagning och anlända till laboratoriet måndag - fredag, kl. 08:00 - 16:00.

Stockholm: Provet måste anlända till Unilabs, laboratoriemedicin i Huvudsta-Solna, måndag till fredag, senast kl 15:00.

Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstider: normalt inom 1 vecka.

Tolkning av svar

Positivt svar:
≥0,35 IU/mL. Patientens immunförsvar har mött och reagerat på tuberkelbakterier. Testet kan inte skilja på aktuell infektion och latent tuberkulos. Positivt test innebär dock inte att patienten har aktiv tuberkulos. Vid oväntat fynd bör provet analyseras om.


Negativt svar:
<0,35 IU/mL. Patientens immunförsvar har inte mött och reagerat på tuberkelbakterier. Negativ test utesluter inte att patienten har smittats med tuberkulos. Observera att konvertering till positivt kan ske inom två månader från smittotillfället.

Mindre säkra resultat:
Värden kring brytpunkten 0,35 det vill säga mellan 0,2 och 0,99 betraktas som mindre säkra på grund av variationer både i samband med provtagning och analys. Nytt prov rekommenderas för att bekräfta resultatet.

Ej bedömbara resultat: Denna tolkning kan ha flera orsaker.
- För hög reaktivitet i negativa (NIL) kontrollen kan bero på en annan pågående infektion eller immunaktivering av annan orsak. Nytt prov kan ge bedömbart resultat om orsaken till immunaktiveringen åtgärdas. Stationärt hög bakgrund utan känd orsak förekommer också.

- För låg reaktivitet i positiva kontrollen (mitogen) beror oftast på felaktig provtagning/provhantering eller på att patienten är immunsupprimerad. Hos barn under 5 år förekommer detta oftare.

I oklara fall kan testet kompletteras med ett annat IGRA test (T-spot TB) som utförs på Folkhälsomyndigheten.

Rutiner för uppföljning av provsvar ska finnas vid provtagning, se ovan.

Observera att Quantiferon TB Gold-plus (4-rör version) har en förbättrad känslighet jämfört med tidigare version med 3 rör då testet använder 2 olika antigen-rör TB1 och TB2. 

TB1 röret stimulerar cell medierad immunrespons från CD 4 (T-hjälpar-lymfocyter) medan TB2 röret stimulerar cell medierad immunrespons från CD 8 (cytotoxiska T-lymfocyter). Det har beskrivits att CD 8 celler är mer vanligt förekommande hos individer med aktiv TB-sjukdom jämfört med latent tuberkulos (LTBI).

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2019-12-04

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng