Sök på hela webbplatsen

Tuberkulos-specifikt antigen, Quantiferon TB

Indikation

Testet är bäst lämpat för att påvisa latent tuberkulos och mindre lämpat för aktiv sjukdom.

Quantiferon TB kan användas i stället för eller som ett komplement till PPD:

-  Vid screening av immigranter.

-  Som riktad hälsokontroll av immunsupprimerade patienter med risk för reaktivering av tuberkulos, t.ex vid HIV.

-  Inför behandling med immunmodulerande läkemedel som t.ex TNFalfa-hämmare.

-  Inför arbete eller vistelse i miljö med ökad risk för tuberkulos, t.ex  inom sjukvård eller inför studier/arbete där tuberkulos hos anställda kan innebära risker för andra.

 

Vid misstanke om aktiv tuberkulos bör i första hand en annan diagnostik övervägas, se vidare under "läs mer":

 

Läs mer


 

Diagnostik av tuberkulos utförs på externt speciallaboratorium, se Mykobakterier (Tuberkulos, TB) odling/ direktpåvisning/ PCR.

Vid önskemål om snabb PCR-analys kan Tuberkulos-DNA beställas som komplement till odling/direktpåvisning/PCR. Tuberkulos-DNA beställs elektroniskt och utförs i Eskilstuna och Skövde.

Analysmetod

Quantiferon TB är en interferon-gamma frisättningstest (IGRA-test) som mäter det cellmedierade immunsvaret mot vissa specifika tuberkulosantigener.

Om patienten har tidigare exponerats för tuberkulos kommer patientens T-celler i blodprovet stimmuleras med de specifika tuberkulosantigenerna från testet. Denna stimmulering framkallar utsöndring av cytokinet interferon-gamma som kommer att påvisas i testet.

Antigenerna i testet saknas hos de BCG-stammar som används för vaccination och även hos de flesta icke tuberkulösa mykobakterierna vilket gör att testet kan skilja mellan BCG vaccination och latent tuberkulos.

De icke tuberkulösa bakterierna M. kansasii, M. szulagi och M. marinum kan ge falskt positivt resultat då de också har samma specifika antigen.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 1, sid 2.

Provtagning

Provtagningsmateriel

Ett provtagningskit med fyra vakuumrör särskilt avsedda för testet:  

ett rör med grå kork (NIL), ett rör med grön kork (TB1 antigen) ett rör med gul kork (TB2 antigen) och ett rör med lila kork (Mitogen) 

Stockholm: provtagningsmateriel beställs via kundtjänst.stockholm@unilabs.com

Sörmland: provtagningsmateriel beställs från Unilabs mikrobiologi i Eskilstuna via e-post: kundtjanst.sormland@unilabs.comObservera att provtagning bör ske i samråd med infektions- och lungmedicinsk expertis samt smittskydd i respektive landsting. Planera provtagningen initialt i samråd med laboratoriet.

Västra Götaland: provtagningsmateriel beställs från kundtjanst.vg@unilabs.com eller på Marknadsplatsen. För våra avtalskunder inom Göteborgsområdet skicka, som tidigare, till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, se deras anvisning.

 

Provtagning 

Provtagning måste planeras så att rören når laboratoriet inom 16 timmar.

Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör quantiferontest tas senast på avläsningsdagen av PPD alternativt kan quatiferontest tas 10 veckor efter PPD sättning.

Kontrollera utgångsdatumet på provtagningsrör. Efter utgångsdatum ska rören inte användas. 

Etiketterna ska klistras på rören så att de inte skymmer den svarta markeringen för fyllnadsnivå eller provvolymen i röret, se bild.

Ange klockslag och datum för provtagningen på beställningen elektroniskt eller på pappersremissen. 

Använd en hylsa och kanyl för venprovtagning. Provtagning utförs som en vanlig provtagning med vacuumrör. Den svarta markeringen på vardera rör anger den giltiga provvolymen (0,8-1,2mL). Röret drar långsammare än vanliga vaccutainerrör. Det är viktigt att låta röret vara kvar på kanylen 2-3 sekunder extra för att den giltiga provvolymen ska erhållas. Blodet måste vara inom den svarta markeringen för att analysen skulle kunna utföras.

Om venprovtagningsset med slang (s k vingkanyl) används, ska ett slaskrör användas innan provtagningen (för att tömma slangen på luft).

 

Ta proverna i följande rörordning:

1. NIL (grå kork) negativ kontroll
2. TB1 antigen (grön kork)

3. TB2 antigen (gul kork)
4. Mitogen (lila kork) positiv kontroll

 

Alternativt kan ett litium-heparin-rör utan gel användas för att dra minst 5 mL blod. Invertera röret försiktigt flera gånger för att lösa upp litium-heparin. Använd aseptisk teknik för att överföra sedan 1 mL blod till varje rör.

Kontrollera att blodet når till den svarta markeringen för fyllnadsnivå på röret. Om venprovtagningsset med butterfly används, tag ett slaskrör innan provtagningen för att tömma slangen på luft.

Provet får inte tas kapillärt.

 

Direkt efter provtagningen

Håll rören med korken uppåt och skaka dem 10 gånger för hand. 

Momentet är mycket viktigt eftersom det hela rörväggensinsida måste täckas med blod. När blodet börjar skumma och täcker helt rörväggensinsida som en film är hanteringen klar.

Förvaring/transport

Prover ska förvaras (före och under transport) i rumstemperatur (22°C ± 5°C).

Packa ner rören i  originalförpackningen och skicka det snarast till laboratoriet!

Prover måste nå laboratoriet inom 16 timmar efter provtagning 

Måndag - fredag 07:30 -16:00.

I Skövde kan prover även lämnas in kvällstid.

 


Svarsrutiner

Analys utförs vardagar.

Svarstider: normalt inom 1 vecka.

Tolkning av svar

Positivt svar:
≥0,35 IU/mL. Patientens immunförsvar har mött och reagerat på tuberkelbakterier. Testet kan inte skilja på aktuell infektion och latent tuberkulos. Positivt resultat innebär dock inte att patienten har aktiv tuberkulos. Vid oväntat fynd bör provet analyseras om.

Testet kan bli falskt positivt genom en boostringseffekt av PPD. Om både PPD och Tuberkulos-Ag ska utföras bör Quantiferon tas senast på avläsningsdagen av PPD, alternativt kan man ta prover 10 veckor efter PPD sättning.


Negativt svar:
<0,35 IU/mL. Patientens immunförsvar har inte mött och reagerat på tuberkelbakterier. Negativ test utesluter inte att patienten har smittats med tuberkulos. Observera att konvertering till positivt kan ske inom två månader från smittotillfället.

 

 Värden mellan 0,2 och 0,99 betraktas som mindre säkra på grund av variationer både i samband med provtagning och analys. Nytt prov rekommenderas för att bekräfta resultatet.

Ej bedömbara resultat kan det bero på olyka orsaker bl.a. :
- För hög reaktivitet i negativa (NIL) kontrollen kan bero på en annan pågående infektion eller immunaktivering av annan orsak. Nytt prov kan ge bedömbart resultat om orsaken till immunaktiveringen åtgärdas. Stationärt hög bakgrund utan känd orsak förekommer också.

- För låg reaktivitet i positiva kontrollen (mitogen) beror oftast på felaktig provtagning/provhantering eller på att patienten är immunsupprimerad. Hos barn under 5 år förekommer detta oftare.

I oklara fall kan testet kompletteras med ett annat IGRA test (T-spot TB) som utförs på Folkhälsomyndigheten.

Rutiner för uppföljning av provsvar ska finnas vid provtagning, se ovan.

 


TB1 röret stimulerar cell medierad immunrespons från CD 4 (T-hjälpar-lymfocyter) medan TB2 röret stimulerar cell medierad immunrespons från CD 8 (cytotoxiska T-lymfocyter). Det har beskrivits att CD 8 celler aktiveras i högre grad hos patienter med aktiv TB-sjukdom jämfört med patienter med latent tuberkulos (LTBI).

Skribent: Faiz Fendukly, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-03-15

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng