Sök på hela webbplatsen

Fecespanel bakterier / Västra Götaland, Sörmland

Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia, EHEC och patogena E. coli, EIEC, EAEC, ETEC, EPEC.

Indikation

Gastroenterit.

Smittspårning och uppföljning.

Kontroll av livsmedelsarbetare efter utlandsresa,
se dokument Livsmedelskunder: Hantering av "Fecespanel bakterier" fynd.

 

I denna panelanalys ingår molekylär detektion av specifika gener hos Salmonella, Shigella/EIEC, Campylobacter jejuni/coli, patogena Yersinia, EHEC och andra patogena E. coli EAEC, ETEC och EPEC.

Läs mer


Salmonella-bakterier kan förekomma i kontaminerade livsmedel och då orsaka utbrott. Smitta kan också överföras vid kontakt med djur, så kallad zoonotisk spridning (ex nötkreatur, höns, gris, hund, katt), och direkt mellan människor via avföring.

Shigella-bakterier sprids via smittade födoämnen (ex grönsaker bevattnade med förorenat vatten) och kan sedan spridas vidare med avföring. Kontaktsmitta förekommer också vid dåliga sanitära förhållanden. Shigella har en mycket låg infektionsdos, endast 10-100 bakterier behövs för att bli smittad. Shigella och EIEC kan inte särskiljas med enbart molekylär metod.

Campylobacter är en vanlig bakterie som finns hos både människor och djur över hela världen. Infektionen kan smitta, ofta via avföring eller kontaminerade livsmedel, från djur till människa och är en zoonotisk sjukdom. De vanligaste arterna som orsakar gastroenterit hos människa är C. jejuni och C. coli.

Yersinia enterocolitica och Y. pseudotuberculosis orsakar sjukdom hos människa och är patogena. Yersinia-bakterier förekommer i miljön i hela världen. Grisar antas kunna sprida smitta till människor och är då en zoonotisk infektion. Smitta kan också överföras via livsmedel och förorenat vatten.

Escherichia coli-stammar som associeras med diarré kan klassificeras baserat på kliniska, epidemiologiska och molekylära kriterier till sex olika grupper; EHEC, ETEC, EPEC, EIEC, EAEC och DAEC.

EHEC (Enterohemorrhagisk E. coli) betecknas även STEC (shigatoxinliknande E. coli) och VTEC (verocytotoxinproducerande E. coli). I Sverige brukar benämningen VTEC användas inom veterinärmedicin då djur är koloniserade med enterohemorrhagiska E. coli. Bakterierna koloniserar tjocktarmen genom att adherera till mukosan, vilket initieras av en molekyl på bakterieytan som kallas intimin. Intimin är en virulensfaktor (adhesin) som kodas av genen eaeA (adhesionsgen). Bakterierna producerar shigatoxin (Stx) som anses vara den huvudsakliga virulensfaktorn. Toxinerna ger skador i tarmen vilket i många fall resulterar i blodiga diarréer. ­­­­­­­­Stx2e är en stx2-variant som associeras med ödemisk sjukdom hos grisar, men den kan också orsaka hemolytiskt uremiskt syndrom (HUS) hos människor. HUS associeras med svår njurpåverkan och trombocytopen purpura.

ETEC (enterotoxinbildande E. coli) är den vanligaste orsaken till "turistdiarré". Bakterien kan producera värmestabilt (heat-stable enterotoxin) och/eller värmekänsligt enterotoxin (heat-labile enterotxin) kodat av generna st och lt.

EPEC (enteropatogena E. coli) orsakar diarré. Atypiska EPEC, med påvisad eaeA-gen, kan orsaka akut och långvarig diarré hos barn.

Infektion med EIEC (enteroinvasiv E. coli) karakteriseras av dysenterisymtom med feber, smärtor och blodiga slemmiga diarréer. EIEC är mycket sällsynt i Sverige men kan förekomma som importfall. Generna ipaH och invE, markörer för den invasiva plasmiden som detekteras hos EIEC, förekommer även hos Shigella. Analys av dessa gener ingår i detta test, men EIEC och Shigella kan inte särskiljas med enbart molekylär metod.

EAEC (EAggEC, enteroaggregativ E. coli) är ett relativt vanligt fynd vid bakteriell gastroenterit och är en viktig orsak till barndiarréer i låginkomstländer. Eventuellt finns ett samband med kronisk diarré.

Den kliniska betydelsen av DAEC (diffusely adhering E. coli) är fortfarande under diskussion. Analys av DAEC ingår inte i bakteriepanelen.

Analysmetod

PCR och efterföljande odling, i vissa fall. Odling utförs i vanliga fall endast på prover där specifika agens påvisats med PCR. För mer information om Realtids-PCR (DNA/RNA) klicka här.

Remiss

Elektronisk remiss/beställning eller

pappersremissen Laboratorieremiss 2.

 

Ange på remissen om det föreligger inhemsk eller utlandssmitta, eventuell smittkälla samt om patienten är känd smittbärare och det är ett kontrollprov.

För beställning av hälsovårdsundersökningar ska detta markeras med kryss på pappersremiss, eller markeras som hälsovård vid elektronisk beställning. Om detta inte markerats hanteras beställningen som en sjukvårdsundersökning.

Vid frågeställning Aeromonas, Plesiomonas eller Vibrio var vänlig ange detta tydligt på remissen då dessa agens inte ingår i denna panel. Beställ Fecesodling Aeromonas, Plesiomonas, Vibrio.

Separat beställd molekylär analys utförs för Clostridioides (Clostridium) difficile, se laboratorieanvisning.

Provtagning

Avföringsprov, feces

Pinnprov, provtagningsset, universellt eSwab (rosa kork), se bild och hantering.

Efter tarmtömning doppa och rotera pinnen i avföringen. Ta ej mer än vad pinnen får med upp. Efter provtagning, för över pinnen till röret med transportmedium. Bryt av pinnen vid markeringen, mot kanten av röret. Skruva på locket ordentligt.

Förvaring/transport

Förvaras i kyl i väntan på transport.

Ankomst till laboratoriet inom 24 timmar ger bästa möjligheter att odla fram shigella och campylobacter när PCR är positiv för dessa. Längre ankomsttider till labbet påverkar dock inte grundundersökningen med PCR.

Skickas i rumstemperatur eller i kyla.

Svarsrutiner

VG: Analys utförs måndag - lördag.

Sörmland: Analys utförs måndag - fredag.


Svarstid: 1 - 2 dagar.


Svarstext Fecespanel bakterier:

Salmonella PÅVISAD / ej påvisad

Shigella/EIEC PÅVISAD / ej påvisad

Campylobacter PÅVISAD / ej påvisad

Yersinia PÅVISAD / ej påvisad

EHEC (stx1) PÅVISAD / ej påvisad

EHEC (stx2) PÅVISAD / ej påvisad

ETEC PÅVISAD / ej påvisad

EAEC PÅVISAD / ej påvisad

EPEC PÅVISAD / ej påvisad / ej bedömbar, se svarskommentar

 

I vissa fall förekommer efterföljande odling med separat svar.

Förutom EHEC, görs aldrig efterföljande odling vid fynd av Patogena E. coli.

Fynd av Salmonella, Shigella, Campylobacter, Yersinia och EHEC är anmälningspliktigt enligt Smittskyddslagen.

Nya fall av Salmonella, Shigella och EHEC telefonbesvaras.

Ny inhemsk Salmonella skickas till Folkhälsomyndigheten för vidare typning.

Vid påvisning av EHEC kommer odlingsförsök att utföras på externt laboratorium.

Tolkning av svar

Specifika analyskommentarer för tolkning av svar bifogas svarstexten för alla påvisade agens i denna panel.

Vid positiva fynd av Shigella/EIEC kommer odlingsförsök för Shigella att utföras då Shigella inte kan särskiljas från EIEC med detta PCR. Shigella måste påvisas med odling för att anmälas som bekräftat fall men Shigella/EIEC påvisat med PCR skall anmälas som "misstänkt Shigella" i Sminet.

 

I fall av en efterföljande odling svaras provet:

”Växt/Ingen växt av (bakterien)” och eventuell ytterligare kommentar.

 

Svarsstöd vid provtagning av livsmedelsarbetare: se dokument Livsmedelskunder: Hantering av Fecespanel bakterier fynd.

Skribent: Michael Toepfer, Överläkare Klinisk mikrobiologi, Laboratoriemedicin Unilabs Redaktör: Anna-Karin Brodin, Leg. Biomedicinsk analytiker, Laboratoriemedicin Unilabs

Uppdaterad: 2023-11-01

Anvisningen genomgår regelbunden revision, senast 0001-01-01

Synpunkter på innehållet?  Tyck till
Sökresultat
Stäng