Allergianalyser


De mest frekventa allergenen framgår av remissen, medan Allergenlistan upptar vårt fullständiga sortiment.
Vi kan även hjälpa Er med andra ovanliga allergener, som inte finns upptagna här.

Proverna sparas fyra veckor för att kunna kompletteras med andra allergen.

 

Allergenspecifikt IgE
Vid utredning av överkänslighet (allergi) rekommenderas i första hand specifika allergen, med ledning av anamnesen.

Man bör komma ihåg att födoämnesallergen ibland förändras vid tillagning eller under matsmältningen, vilket kan försvåra en utredning. Generellt gäller för all in vitro allergidiagnostik att det inte föreligger något absolut samband mellan de allergiska symptomen och in vitro resultaten. Vid vissa allergier, t ex för insektgifter, produceras med tiden minskade mängder specifikt IgE trots att allergisk disposition och symptom vid exposition kvarstår.

Prov för bi/geting och penicillin bör tas två veckor efter reaktion och inom sex månader.

Svar ges i enheten kU/L. Klassiskt betraktas värden under 0,35 kU/L som ”negativa” men det är naturligtvis ingen absolut gräns utan utrycker mer en sannolikhet för allergi. Speciellt för vissa allergen (insektsgifter, läkemedel) betraktas värden mellan 0,10 och 0,34 som intressanta, då allergi kan förekomma även vid sådana låga koncentrationer. Vi anger detta genom att använda referensintervallet ”< 0,10 kU/L” för dessa allergen.

Listan med alla våra specifika allergener finns här

 

Allergenpaneler
Om anamnesen är tveksam kan en ”panel”, som innehåller flera allergen användas. Man bör observera att enskilda allergener i en panel har lägre känslighet än vid specifik bestämning av enskilda komponenter. En fortsatt utredning kan sedan inriktas på specifika allergen med ledning av svaren.

Mycket vanliga är besvär orsakade av luftburna, s k inhalationsallergen. För allmänt bruk finns två olika inhalationspaneler:

  • IP6 omfattande vanliga utomhus inhalationsallergener
  • IP7 omfattande vanliga inomhus inhalationsallergener

 

Genom tillägg av t ex födoämnespanelen FP5 erhålles täckning för de flesta vanliga allergen.

Listan med alla våra allergenpaneler finns här 

 

Molekylära allergener
Om resultat från allergenspecifika IgE tillsammans med anamnesen är tvetydigt kan utredningen kompletteras med molekylära allergener. Med hjälp av dessa allergener kan man förklara bättre patientens allergiska symtom och uppskatta risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner.

Risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex anafylaxi, är större om man reagerar mot molekylära allergener som är specifika, stabila och finns i stor mängd i källan. Däremot risken är mindre om man reagerar mot molekylära allergener som är korsreagerande, labila och finns i liten mängd i källan. Då brukar man få lindriga eller lokala allergiska reaktioner som t.ex oralt allergisyndrom.
CCD (Cross-reactive Carbohidrate Determinants) finns i födoämnen från växtriket, pollen, latex och insektgifter. Det anses att de inte ger allergiska symtom men kan vara en källa till analytiskt interferens.

Listan med alla våra molekylära allergener finns här


Andra specifika immunoglobuliner

Det är viktigt vid beställning av analyser att dessa immunoglobuliner inte av misstag väljs i stället för de ”vanliga” IgE-antikropparna!

  • Allergenspecifikt IgG (Precipiterande IgG)
    IgG förekommer som s k ”precipiterande IgG” vid tillstånd som serumsjuka och allergisk alveolit (t ex Farmer’s lung, Pigeon breeder’s disease). Vi analyserar precipiterande IgG riktat bl.a. mot olika svampar och mot djuräggvitor.
  • Allergenspecifikt IgG4
    Allergenspecifikt IgG4 har ett intresse vid immunterapi (hyposensibilisering) då man kan se kraftiga (10 – 100 ggr) stegringar av specifikt IgG4 vid framgångsrik terapi.

Listan med alla våra IgG allergener finns här 


Informationsansvarig
Sökresultat
Stäng