Allergianalyser

Listan med våra specifika och molekylära allergener finns här.

Listan med endast våra specifika allergener finns här.
Listan med endast våra molekylära allergener finns här.
Listan med endast våra allergenpaneler finns här. 


Proverna sparas 4 veckor för att uppföljning och komplettering skall kunna ske.

 

Definitioner 

Sensibilisering: mätbar IgE-reaktivitet endera som IgE-antikroppar i serum eller en kvaddel då allergen appliceras epikutant (pricktest). Sensibilisering kan vara primär eller sekundär/korsreaktivitet.

Allergi: sensibilisering och sannolika symtom på det allergen som testats positivt för.

Allergenkälla: En vävnad, partikel, mat eller organism som orsakar allergi. Ex. jordnöt

Allergenextrakt: En rå, icke-fraktionerad blandning av allergiframkallande och icke-allergena proteiner, polysackarider och lipider erhållna från en allergenkälla. Ex. f13 (jordnöt).

Molekylär allergen (komponent): En molekyl (dvs protein eller glykoprotein) som härrör från en given allergenkälla som identifieras av IgE-antikroppar. Ex. Ara h 2, Ara h 8

 

Varför testa?

Sensibiliseringstest ska alltid vara riktade utifrån patientens symptom- och sjukdomsbild.

Målet är att identifiera sjukdomsframkallande allergen och på så sätt kunna styra behandling alternativt initiera miljöförbättrande åtgärder. Även för att följa förloppet av en allergi, speciellt hos barn.

Sensibiliseringstestning har sitt värde om något genom testet kan förväntas bli förändrat såsom behandling eller minskad exponering.

Vem ska testas?

Alla patienter kan testas oavsett ålder. Vid misstanke om bakomliggande allergi, som kan påverka sjukdomsförloppet och där kunskap om testsvaret kan påverka handläggandet, bör testning ske.

När testa?

Testning kan utföras när som helst på året. I samband med en akutreaktion på bi/getingstick är det av värde att vänta några veckor innan patienten testas för att undvika falskt negativa resultat.

 

Allergenspecifikt IgE (allergenextrakt)

Vid utredning av allergi rekommenderas i första hand specifika allergen, med ledning av anamnesen. Analysen skattar mängden cirkulerande IgE antikroppar mot det testade allergenet i patientens serum.

Testet påverkas inte av behandling med antihistaminer.

Sannolikheten avseende symtom varierar relativt sett mellan olika allergen. Vid vissa allergier, t ex för insektgifter, produceras med tiden minskade mängder specifikt IgE trots att allergisk disposition och symptom vid exposition kvarstår.

Svar ges i enheten kU/L. Klassiskt betraktas värden under 0,35 kU/L som ”negativa” men det är naturligtvis ingen absolut gräns utan utrycker mer en sannolikhet för allergi. Speciellt för vissa allergen (insektsgifter, läkemedel) betraktas värden mellan 0,10 och 0,34 som intressanta, då allergi kan förekomma även vid sådana låga koncentrationer. Vi anger detta genom att använda referensintervallet ”< 0,10 kU/L” för dessa allergen.

 

Molekylära allergener (allergena komponenter)
Molekylära allergener kan hjälpa till att förklara patientens allergiska symtom, uppskatta risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner samt identifiera primära allergener inför start av immunterapi.

Om resultat från allergenspecifika IgE tillsammans med anamnesen är tvetydigt kan utredningen kompletteras med molekylära allergener. Genom att använda artspecifika och unika allergena molekyler (komponenter) från själva allergenkällan, minskas risken för att positiviteten är ett utslag av serologisk korsreaktion. Därigenom minskas risken för övertolkning.

Risken att drabbas av allvarliga allergiska reaktioner, som t.ex anafylaxi, är större om man reagerar mot molekylära allergener som är specifika, stabila och finns i stor mängd i källan.

Obs! Identifiering av enbart korsreagerade allergener utesluter inte allergiska reaktioner orsakade av "äkta" allergener. Blandformer förekommer ofta.

 

Allergenpaneler
Om anamnesen är tveksam kan en ”panel”, som innehåller flera allergen användas. En fortsatt utredning bör sedan inriktas på specifika allergen med ledning av svaren.

Ju fler allergen man inkluderar vid testning, desto större är risken för falska positiva resultat och därmed övertolkning. Man bör även observera att enskilda allergener i en panel har lägre känslighet än vid specifik bestämning av enskilda komponenter.

 

Allergenspecifikt IgG4
Allergenspecifikt IgG4 har ett intresse vid immunterapi (hyposensibilisering) då man kan se kraftiga stegringar av specifikt IgG4 vid framgångsrik terapi.

 

Metoder som inte rekommenderas:

  • Total IgE – svårtolkat
  • En mix med allergen, s.k. panel. Anledningen till detta är att ju fler allergen man inkluderar vid testning, desto större är risken för falska positiva resultat och därmed övertolkning.
  • IgG test – säger bara om patienten har exponering för allergenet

Informationsansvarig
  • Maria-José Ferrandis Överläkare Klinisk kemi, Laboratoriemedicin
Sökresultat
Stäng